Niet te verwaarlozen kans dat Thuiskopie-AMvB onverbindend wordt verklaard wegens strijd met Padawan-arrest en ARl

Print this page 28-11-2013
IEPT20131122, Rb Den Haag, Thuiskopie v Acer
(Met dank aan Arnout Groen en Aimee van Hattum, Hofhuis Alkema Groen)

Voorzieningenrechter acht een voorlopige maatregel waarbij Acer 50% van de verschuldigde thuiskopievergoeding voor alle heffingsplichtige producten betaalt een passende maatregel, die recht doet aan de belangen van beide partijen: er is namelijk een niet te verwaarlozen kans dat Thuiskopie-AMvB onverbindend zal worden verklaard in bodemprocedure vanwege strijd met Padawan-arrest en ARl (zie r.o. 5.15-16 en 5.20-21). Een definitief oordeel in bodemprocedure zal echter waarschijnlijk nog lange tijd op zich laten wachten, terwijl Acer aanzienlijke aantallen heffingsplichtige producten verkoopt en hiervoor geen enkele vergoeding afdraagt. Geen onverwijlde opgaveverplichting in de zin van 'op dezelfde dag' (artikel 16f Aw); in casu volstaat een maandelijks rapportage.   

AUTEURSRECHT – NABURIGE RECHTEN

Acer heeft samen met brancheverenging FIAR CE en een aantal andere vergoedingsplichtigen een bodemprocedure aangespannen tegen de Staat en De Thuiskopie. In deze procedure vorderen zij onder meer verklaringen voor recht dat de AMvB (waarin de hoogte van de thuiskopievergoeding en de voorwerpen waarop deze rust is vastgelegd) onverbindend is, dat de Staat onrechtmatig handelt jegens hen door de AMvB vast te stellen en te effectueren en dat de Staat daardoor schadeplichtig is. Acer heeft sinds 1 januari 2013 nog geen thuiskopievergoedingen aan De Thuiskopie afgedragen. De Thuiskopie vordert in dit kort geding nakoming van de thuiskopieregeling door Acer en wilt dat Acer onverwijld haar importen rapporteert (telkens op moment van import), en dat Acer de heffingen die volgens De Thuiskopie verschuldigd zouden zijn telkens betaalt.

Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar het restitutierisico.

De voorzieningenrechter onderzoekt daarom eerst hoe kansrijk de vorderingen van Acer in de bodemprocedure zijn en beoordeelt de verschillende bezwaren van Acer tegen de AMvB. Naar voorlopig oordeel is de AMvB in strijd met het vereiste dat de vergoeding gebaseerd dient te zijn op de door de rechthebbenden geleden schade (zie het Padawan-arrest). Bij het totale schadebedrag, dat de AMvB tot uitgangspunt neemt, is geen onderscheid gemaakt tussen het thuiskopiegebruik van Rome en niet-Rome visuele opnamen (zoals visuele opnamen van naburig rechthebbenden uit de VS). De Wnr is niet van toepassing op deze laatste categorie, zodat het schadebedrag is gebaseerd op aantallen thuiskopieën waarvan een deel niet onder de thuiskopieregeling valt (r.o. 5.15-16). Bovendien is nog onduidelijk of kopiëren/downloaden uit illegale bron onder de uitzondering voor thuiskopiëren valt en of dit derhalve gecompenseerd mag worden door een heffing, nu hierover vragen van uitleg zijn gesteld aan het HvJEU (r.o. 5.20-21). Er bestaat dus een niet te verwaarlozen kans dat deze bezwaren van Acer tot gevolg hebben dat de AMvB onverbindend wordt verklaard en dat De Thuiskopie geen vordering op Acer ter zake thuiskopievergoeding heeft.

De voorzieningenrechter oordeelt voorts dat de betalingsvordering van De Thuiskopie een redelijke mate van spoedeisendheid heeft: een definitief oordeel in de bodemprocedure zal waarschijnlijk nog lange tijd op zich laten wachten, Acer verkoopt aanzienlijke aantallen producten die onder de werkingssfeer van de AMvB vallen maar draagt geen enkele vergoeding af, en van belang is ook dat De Thuiskopie geen reconventionele vordering tot betaling in de bodemprocedure heeft ingesteld. Daar staat tegenover dat er een reële kans bestaat dat De Thuiskopie niet in staat is het onverschuldigd aan haar betaalde terug te betalen, mocht in een bodemvonnis worden geoordeeld dat de AmvB (gedeeltelijk) onverbindend is. Gelet op bovenstaande omstandigheden acht de voorzieningenrechter een voorlopige maatregel waarbij Acer 50% van de verschuldigde thuiskopievergoeding voor alle heffingsplichtige producten betaalt een passende maatregel, die recht doet aan de belangen van beide partijen (r.o. 5.34-36). Tot slot oordeelt de voorzieningenrechter ten aanzien van de opgaveverplichting dat het begrip ‘onverwijld’ in artikel 16f Aw niet opgevat kan worden als ‘op dezelfde dag’; in casu voldoet een maandelijkse rapportage. Compensatie van proceskosten.

IEPT20131122, Rb Den Haag, Thuiskopie v Acer

(kopie origineel vonnis) (ECLI-versie)