De minimis: gewraakte foto als onderdeel afbeelding van te koop aangeboden fotolijstje geen inbreuk

31-12-2013 Print this page
IEPT20131218, Rb Amsterdam, Masterfile v ABC Kado
(Met dank aan Patrick Koerts, Trip Advocaten)

Geen auteursrechtinbreuk: gebruik van gewraakte foto ("Bruid en bruidegom kussen") in fotolijstje door ABC Kado is gelet op omstandigheden aan te merken als incidentele verwerking als onderdeel van ondergeschikte betekenis in ander werk (artikel 18a Aw), te weten de op de website getoonde afbeelding van het te koop aangeboden fotolijstje.

AUTEURSRECHT

Masterfile is een zogeheten fotostockbureau en heeft van vele fotografen licenties verkregen om hun fotografische werken te exploiteren via haar website masterfile.nl. Op de website abckado.nl bood ABC Kado een hartvormig fotolijstje aan; op de plaats waar de koper een eigen foto kan plaatsen, was een afbeelding te zien van een kussende bruid en bruidegom (“Bruid en bruidegom kussen”). Naar aanleiding van een sommatiebrief zijdens Masterfile heeft ABC Kado direct haar volledige website offline gehaald. Masterfile vordert staking van iedere inbreuk op auteursrechten waarvan zij licentiehoudster is en vergoeding van de hierdoor geleden schade.

Onbetwist is dat ABC Kado de lijstjes met foto en al in Engeland heeft aangeschaft en dat zij slechts drie exemplaren bezat, ter verkoop waarvan zij een afbeelding van het lijstje (met daarin de gewraakte foto) op haar website heeft geplaatst. Evenmin is betwist dat ABC Kado geen enkel lijstje heeft verkocht en dat de maximale winst die voor ABC Kado bij verkoop te behalen viel zo’n 15 euro bedroeg. De rechtbank is van oordeel dat – voor zover al zou moeten worden aangenomen dat sprake is van auteursrechtinbreuk – deze inbreuk van een zeer beperkte omvang en duur is geweest. Uit alles blijkt dat ABC Kado niet doelbewust de gewraakte foto op haar website heeft geëxploiteerd, maar dat zij slechts beoogde om drie fotolijstjes die zij te goeder trouw in Engeland had gekocht met een zeer bescheiden winst door te verkopen via haar website. Gelet hierop ziet de rechtbank aanleiding aansluiting te zoeken bij de ‘de-minimis’-bepaling van artikel 18a Aw en voornoemd gebruik van de foto door ABC Kado aan te merken als een incidentele verwerking als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk. Er is derhalve sprake van een bagatel, zodat de vorderingen van Masterfile dienen te worden afgewezen.

IEPT20131218, Rb Amsterdam, Masterfile v ABC Kado