Geen inbreuk op exclusief eigendomsrecht bouwtekeningen

Print this page 02-12-2014
IEPT20140429, Rb Noord-Holland, Sao Paulo

Geen inbreuk op exclusieve eigendomsrecht E op bouwtekening: verklaring overdracht auteursrecht mist akte en vordering heeft geen auteursrechtelijke grondslag. Uit stukken lijkt te volgen dat er meerdere rechthebbenden zijn. Niet relevant dat in overeenkomsten niet bestaande vennootschap BQS wordt genoemd: verplichtingen door vennootschap Snactec verricht.

 

BURGERLIJK RECHT

 

Kort geding. E stelt het exclusieve eigendom te hebben op een aantal bouwtekeningen en stelt dat B aan de hand van zijn tekeningen de productielijn SAO PAOLO zou hebben opgezet. E vordert daarom opgave, terhandstelling van alle kopieën/vervalsingen en een stakingsbevel. De vorderingen worden afgewezen.

 

De advocaat van E heeft ter zitting aangegeven dat aan de vordering geen auteursrecht of onrechtmatig gebruik van know-how ten grondslag ligt, maar dat de vordering uitsluitend op het gestelde exclusieve eigendom van E op de tekeningen is gebaseerd. Weliswaar heeft E een verklaring overlegd van de voormalig bestuurder van de failliete vennootschap JHS (die op de tekening als eigenaar wordt bestempeld) dat de auteurs- en octrooirechten aan E zijn overgedragen, maar dat kan E niet baten. De vereiste akte van overdracht is niet aanwezig en de vordering heeft zoals door E is gesteld geen auteursrechtelijke grondslag. Verder volgt uit de stukken dat er meerdere rechthebbenden zijn, waardoor E niet de exclusieve eigenaar van de tekeningen kan zijn.

 

De voorzieningenrechter gaat voorbij aan het argument van E dat in de overeenkomst en geheimhoudingsverklaring met zijn zakelijke partner H een niet bestaande vennootschap BQS is genoemd, omdat uit de feitelijke gang van zaken is af te leiden dat alle verplichtingen waartoe BQS zich daarin gecommitteerd heeft, feitelijk door de naderhand door E en H opgerichte vennootschap Snacktec, zijn verricht. Ten overvloede wordt overwogen dat zelfs als E er wel in zou zijn geslaagd om zijn eigendom aannemelijk te maken, alle handelingen van B niet door B in privé,. Maar door diens vennootschap Alma BV zijn verricht, waardoor de vordering van E niet-ontvankelijk zou worden verklaard.

 

IEPT20140429, Rb Noord-Holland, Sao Paulo

(kopie origineel vonnis)