Auteursrechtinbreuk op grafische weergave AUTOCAD-blocks en bijbehorende blocknamen

16-02-2015 Print this page
IEPT20150213, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medexs
(Met dank aan Eelkje van de Kuilen en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD advocaten & notarissen)

Geen belang bij gebod tot naleven geheimhoudingsbeding. Geen verbod aan oud-werknemers om zich gedurende anderhalf jaar bezig te houden met projecten waarmee Telstar bezig was toen ze nog in dienst waren. Grafische weergave AutoCAD-blocks auteursrechtelijk beschermd: onvoldoende onderbouwd dat deze in hoge mate gestandaardiseerd is. Ook bestandsnamen blocks beschermd: subjectieve keuzes gemaakt door af te wijken van wat in markt gebruikelijk is. Auteursrechtinbreuk door grafische weergave en naamgeving geheel over te nemen. 
 

ONRECHTMATIGE CONCURRENTIE - AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Telstar stelt een aantal van haar oud-werknemers hun concurrentie- en geheimhoudingsbedingen hebben geschonden, danwel dat deze onrechtmatig jegens Telstar handelen en dat Medexs inbreuk maakt op Telstar’s auteursrechten op een aantal AutoCAD-tekeningen, door te profiteren van de wanprestatie van de oud-werknemers en gebruik te maken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Telstar.

 

Gelet op het gemotiveerde verweer van Medexs, kan voorshands niet worden aangenomen dat [L] het concurrentiebeding schendt of heeft geschonden. Het tegenover de gedaagde oud-werknemers gevorderde gebod tot naleving van het geheimhoudingsbeding wordt ook afgewezen. Indien voorshands veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de werknemers met betrekking tot de 16 door Telstar genoemde projecten bedrijfsinformatie van Telstar hebben doorgespeeld aan Medexs, staat vast dat Medexs en haar opdrachtgevers nu al over de informatie beschikken, waardoor er geen belang meer is voor Telstar bij haar gebod tot naleving van het geheimhoudingsbeding.

 

Ook het verbod aan de oud-werknemers om zich gedurende anderhalf jaar bezig te houden met projecten, waarmee Telstar bezig was toen zij nog bij Telstar in dienst waren, wordt afgewezen. Vijf van deze projecten komen op de lijst van 16 projecten voor, waarvan Telstar stelt dat vertrouwelijke gegevens zijn doorgespeeld. Voor zover de projecten niet op de lijst voorkomen kan de voorzieningenrechter Telstar niet volgen in haar stelling dat zij aanwijzingen heeft dat haar oud-werknemers zich met die projecten bezighouden. Daarnaast is gesteld noch gebleken dat de oud-werknemers zich al tijdens hun dienstverband met die projecten bezighielden, waardoor geen sprake van wanprestatie of onrechtmatig handelen kan zijn. Ook ten aanzien van de vijf projecten die wel op de lijst voorkomen wordt de vordering afgewezen, omdat dit zou betekenen dat Medexs wanprestatie zou moeten plegen jegens haar opdrachtgevers. Het is aannemelijk dat hieruit aanzienlijke schadeclaims zullen voortvloeien. Het belang bij toewijzing van het verbod weegt daarom naar voorlopig oordeel minder zwaar dan het belang van Medexs en haar opdrachtgevers.

 

Medexs stelt dat de CAD-tekeningen louter technisch bepaald zijn en daardoor geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Dat de grafische weergave van de blocks in hoge mate gestandaardiseerd is, heeft Medexs echter onvoldoende onderbouwd. Een "block" is een sjabloom van een element dat één of meerdere malen in een AutoCAD-tekening kan worden gebruikt. Daarnaast zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij de weergave van de bestandnamen van de blocks keuzes gemaakt die subjectief bepaald zijn. In de markt is gebruikelijk dat wordt verwezen naar het desbetreffende onderdeel en de afmetingen, terwijl Telstar een bestandsnaam bestaande uit een reeks getallen of letters gebruikt. Er is geen sprake van een banaal element, te meer niet omdat de bestandnaam is gekoppeld aan de – ook – beschermde vormgevingselementen. De blocks en blocknamen zijn daarom auteursrechtelijk beschermd. Aangezien niet in geschil is dat Medexs de blocks en blocknamen geheel heeft overgenomen, maakt zij inbreuk op het auteursrecht van Telstar. De gevorderde rectificatie en inzage worden toegewezen.

 

Lees het vonnis hier. De full tekst doorzoekbare pdf volgt.