Bevorderen gebruik STOLI-merk in Benelux onrechtmatig

11-08-2015 Print this page
IEPT20150807, Rb Den Haag, FKP v Spirits

Verwarringsgevaar tussen op Stoli-wodkafles gebruikte tekens en beeldmerk “STOLICHNAYA”: zelfde waren en overeenstemmende totaalindruk. Geen beroep op gezag gewijsde Rotterdams vonnis IEPT20150325: in dat vonnis vond niet dezelfde vergelijking van merken plaats als in onderhavige procedure. Bevorderen gebruik STOLI-merk in Benelux door Spirits is onrechtmatig: bewust van verwarringwekkende overeenstemming met over te dragen “STOLICHNAYA” merk.

MERKENRECHT

Kort geding. FKP en FGUP zijn Russische staatsbedrijven die zich bezighouden of hebben gehouden met onder meer de exploitatie van merken. Gedaagden maken onderdeel uit van de Spirits groep, die wodka produceert in Letland. Distributeurs van de Spirits groep importeren wodka vanuit Letland en brengen deze vervolgens op de markt in onder andere de Benelux. Bij vonnis van 25 maart 2015 (IEPT20150325) heeft de rechtbank Rotterdam Spirits onder andere bevolen om het Benelux woord/-beeldmerk "STOLICHNAYA" (registratie 318391) aan FKP over te dragen. Spirits heeft hier nog geen gehoor aan gegeven.Thans stelt FKP dat Spirits verantwoordelijk is voor het in de Benelix op de markt brengen van wodka voorzien van tekens die verwarringwekkend overeenkomen met haar "STOLICHNAYA" woord/-beeldmerk (registratie 731954) en het nog over te dragen woord/-beeldmerk.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de op de Stoli-wodkafles gebruikte tekens verwarringwekkend overeenstemmen met Beneluxmerkregistratie 731954, zeker nu die tekens worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is  geregistreerd. De totaalindruk die in het bijzonder door de visuele overeenstemming ontstaat stemt zodanig overeen met het merk dat de in aanmerking te nemen consument mogelijk zal menen dat de wodka uit dezelfde bron afkomstig is of van een gelieerde onderneming. Spirits kan zich niet op het Rotterdamse vonnis beroepen (IEPT20150325), dat ziet op een vergelijking tussen andere merken.

Het bevorderen van het gebruik van het STOLI-merk in de Benelux door Spirits is volgens de voorzieningenrechter aan te merken als onrechtmatig. Spirits International is houdster van het STOLI-merk en werkt als zodanig  mee aan het gebruik van de inbreukmakende tekens in de Benelux. Zij doet dit bovendien, zoals ter zitting desgevraagd is erkend, met de bedoeling goodwill van de aan FKP over te dragen merkregistratie 318391 over te hevelen naar haar eigen merk. Zij is zich derhalve bewust van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de gebruikte tekens en het aan FKP over te dragen merk 318391.
 
IEPT20150807, Rb Den Haag, FKP v Spirits

(ECLI-versie)