Uitlatingen waarbij “student(en) verhuis service” in wezen als handelsnaam wordt gebruikt inbreukmakend

Print this page 10-02-2016
IEPT20160209, Rb Den Haag, Student Verhuis Service v Klustoppers

Gebruik termen “student(en) verhuis service” op website Klustoppers maakt geen inbreuk op Beneluxwoord/-beeldmerk “STUDENT VERHUIS SERVICE”: toevoeging beeldelement mag niet leiden tot monopolie op beschrijvende woordelementen. Deel van uitlatingen Klustoppers door beschrijvend gebruik geen handelsnaaminbreuk. Uitlatingen waarbij “student(en) verhuis service” in wezen als handelsnaam wordt gebruikt wel handelsnaaminbreuk: verwarring publiek, partijen in zelfde plaatsen actief op zelfde gebied.

 

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. Student Verhuis Service (hierna ook: SVS) is houdster van een ingeschreven Beneluxwoord/-beeldmerk merk “STUDENT VERHUIS SERVICE” en het gedeponeerde Beneluxwoord-/beeldmerk “STUDENTEN VERHUIS SERVICE”. SVS stelt dat Klustoppers inbreuk maakt op haar merkenrecht en handelsnaamrecht door de bewoording student verhuisservice en/of studenten verhuis service te gebruiken.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat er een gerede kans is dat de bodemrechter zal oordelen dat er geen sprake is van merkinbreuk. Hierbij wordt overwogen dat de enkele omstandigheid dat de merkhouder een beeldelement aan een beschrijvende aanduiding toevoegt er niet voor kan zorgen dat de merkhouder een de facto monopolie krijgt voor een beschrijvende aanduiding die als woordmerk geweigerd zou worden. Dit is in casu het geval, aangezien ook SVS toegeeft dat de woorden STUDENT(EN) VERHUIS SERVICE in haar beeldmerken beschrijvend zijn aangezien zij een verhuis service aanbiedt die wordt gerund door studenten. Dat er mogelijk gebruikelijker alternatieven als “dienst” voor het woord “service” zijn, doet niet af aan het feit dat ook “service” louter beschrijvend is. De uitspraak van het HvJEU van 19 maart 2015 (Mega Brands, IEPT20150319) doet hier niet aan af, aangezien in casu alle beschrijvende termen als (louter) beschrijvend zullen worden opgevat door het publiek.

 

Klustoppers voert in een aantal gevallen voorshands terecht aan dat geen sprake is van gebruik als handelsnaam van de termen “student(en) verhuis service”, omdat de woorden op de websites van Klustoppers op een beschrijvende manier worden gebruikt en bovendien duidelijk wordt gemaakt dat wel de naam van het bedrijf is dat de verhuisdienst zal verlenen. Er is echter wel sprake van handelsnaamrechtinbreuk bij de uitlatingen waarbij “student(en) verhuis service” in wezen als een (tweede of volgende) handelsnaam wordt gepresenteerd. Hierbij is het gebruik niet langer meer beschrijvend, maar voldoende duidelijk gericht op een (specifiek onderdeel van) een onderneming zodat het publiek zou kunnen menen met SVS van doen te hebben of met een daaraan verbonden onderneming. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat onbestreden is dat SVS haar handelsnamen eerder dan Klustoppers voerde en beide ondernemingen in dezelfde plaatsen actief zijn op het zelfde gebied.

 

De voorzieningenrechter oordeelt ten slotte nog dat SVS geen belang heeft bij haar vorderingen op grond van onrechtmatige daad, nu de handelsnaamrechtelijke vorderingen worden toegewezen.

IEPT20160209, Rb Den Haag, Student Verhuis Service v Klustoppers

(kopie origineel vonnis)