Schorsing tenuitvoerlegging vonnis afgewezen

Print this page 04-07-2018
IEPT20160826, Rb Noord-Holland, MSD v Ono

Misslag alleen voldoende voor schorsing als niet alleen feitelijke onjuistheid van aanname evident is, maar ook duidelijk is dat rechter bij bewustheid van onjuistheid van die aanname tot een redenering met een andere uitkomst zou zijn gekomen. Geen schorsing vonnis 29 juni 2016 (IEPT20160629): aan validiteit van oordeel over inventiviteit wordt door aanname rechtbank omtrent bestaan van publicatie [A] niet zodanig afbreuk gedaan dat buiten twijfel is dat rechtbank zonder die aanname niet tot zelfde oordeel was gekomen. Nadere precisering van door rechtbank bevolen opgave: aannemelijk dat rechtbank beperkingen wilde stellen aan kennisneming van concurrentiegevoelige informatie.

 

HANDHAVING - EXECUTIEGESCHIL

 

Executiegeschil met betrekking tot het vonnis van de rechtbank Den Haag van 29 juni 2016 (IEPT20160629), waarin werd geoordeeld dat het geneesmiddel KEYTRUDA inbreuk maakt op octrooi EP 878.

 

MSD stelt dat sprake is van een misslag, omdat de rechtbank zonder dat dit door een der partijen is gesteld heeft aangenomen dat in het tijdschrift Blood een volledig artikel met onderliggende experimentele gegevens van [A] is gepubliceerd. De in het abstract opgenomen conclusies konden dus niet door de vakman worden geverifieerd, aldus MSD. Dit terwijl de rechtbank heeft geoordeeld dat de [A] publicatie de vakman zou weerhouden de weg in te slaan die tot de uitvinding leidde. De voorzieningenrechter oordeelt dat aan de validiteit van de door de rechtbank gegeven beoordeling van de inventiviteitsaanval van MSD door de aanname omtrent het bestaan van de publicatie niet zodanig afbreuk wordt gedaan dat buiten twijfel is dat de rechtbank zonder die aanname niet tot dezelfde uitkomst zou zijn gekomen en wijst de gevorderde schorsing af.

 

De door de rechtbank bevolen opgave wordt wel nader gepreciseerd. MSD is slechts gehouden kennisneming van de betrokken gegevens toe te staan:

- indien die kennisneming wordt voorbehouden aan functionarissen met vergelijkbare rollen en disciplines en in een vergelijkbaar aantal als in de Engelse procedure,

- nadat deze aan MSD zijn voorgesteld,

- die (binnen redelijke grenzen) gemotiveerd bezwaar kan maken,

en dat aan deze functionarissen pas inzage behoeft te worden gegeven nadat zij geheimhoudingsverklaringen hebben getekend.

 

IEPT20160826, Rb Noord-Holland, MSD v Ono

 

ECLI:NL:RBNHO:2016:11554