‘Chiropractor’ en ‘chiropractie’ geen beschermde titels

Print this page 07-08-2017
IEPT20170131, Hof Den Haag, SNRC

Geïntimideerde mag zich aanduiden als chiropractor: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg stelt geen (opleidings-) eisen en ‘chiropractor’ en ‘chiropractie’ zijn geen beschermde titels, niet aan SNRC om te bepalen wie als chiropractor kan worden aangemerkt nu haar normen niet als professionele standaard worden aangemerkt.

 

ONRECHTMATIGE DAAD

 

Hoger beroep tegen vonnis van de rechtbank den Haag van 17 juni 2015 (niet gepubliceerd). SNRC (Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren) c.s. heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd, samengevat weergegeven, dat [geïntimeerde] chiropractie beoefent zonder dat hij de daarvoor noodzakelijke opleiding heeft gevolgd. Volgens SNRC c.s. handelt [geïntimeerde] daarmee onbevoegd en onrechtmatig.

 

Het hof oordeelt echter dat de wet BIG geen specifieke eisen stelt aan het beroep van chiropractor en dat de titels “chiropractor” en “chiropractie” niet zijn beschermd. De wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) bevat volgens het hof ook geen algemene (opleidings)normen voor personen die individuele gezondheidszorg verlenen. Het voeren van de titel “chiropractor”, of een daarop gelijkende titel, is naar het oordeel van het hof dus niet in strijd met de wet BIG.

 

Naar het oordeel van het hof is geen sprake van onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] jegens SNRC c.s. Het enkele feit dat een deel van in Nederland werkende chiropractoren zich bij SNRC heeft laten registreren en SNRC zelf normen heeft opgesteld, betekent volgens het hof niet dat sprake is van een professionele standaard. SNRC c.s. heeft ook niets gesteld over de wijze van totstandkoming van haar normen en evenmin is aangetoond dat deze normen breed gedragen worden door de beroepsgroep, die bovendien niet vastomlijnd is. Het is naar het oordeel van het hof niet aan SNRC om te bepalen wie al dan niet als chiropractor kan worden aangemerkt.

 

Het bestreden vonnis wordt bekrachtigd.

 

IEPT20170131, Hof Den Haag, SNRC

 

ECLI:NL:GHDHA:2017:2103