Proceskostenveroordeling in foto inbreukzaak volgens liquidatietarief

Print this page 17-02-2017
IEPT20170203, Rb Amsterdam, Pixfund

Auteursrechtinbreuk door vier foto’s eiser onder meer op website glmrr.com te plaatsen. Beroep op citaatrecht faalt: foto’s geen ondergeschikt onderdeel van de publicatie. Schadevergoeding van € 1.000 (€ 250 per foto) volgens tarievenlijst Stichting Foto Anoniem: onvoldoende onderbouwd dat gebruikelijke vergoeding eiser € 500 per foto betreft. Geen opslag voor ontbreken toestemming en gebrek naamsvermelding. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: toegewezen schadevergoeding fractie van gevorderde schadevergoeding, niet ingegaan op in minnelijk traject door Pixfund aangeboden bedrag dat hoger is dan toegewezen schadevergoeding en schade heeft beperkte omvang.

 

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

Eiser is professioneel fotograaf en heeft foto’s gemaakt van een actrice. Pixfund exploiteert onder meer de website glmrr.com, waarop Pixfund naakt/glamourfoto’s van bekende en minder bekende vrouwen publiceert. Voor de te maken fotoreportage zoekt Pixfund financiering middels crowdfunding. De website profileert zich ook via Twitter en Facebook. In de zomer van 2015 zijn op de website glmrr.com vier van de door eiser van de actrice gemaakte foto’s gepubliceerd. Volgens eiser is sprake van inbreuk op zijn auteursrecht. Hij vordert een schadevergoeding van € 6.000.

 

Nu vaststaat dat de foto’s zonder toestemming van eiser en naamsvermelding zijn gepubliceerd is in beginsel sprake van inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser, waardoor Pixfund schadeplichtig is. Het beroep op citaatrecht faalt, omdat in casu de foto’s geen ondergeschikt onderdeel van de publicaties zijn (maar juist de tekst ondergeschikt aan de foto’s is). Met betrekking tot de schadevergoeding heeft Pixfund betwist dat de gebruikelijke vergoeding van eiser € 500 is. De onderbouwing van eiser met facturen die zijn verstuurd voor zonder toestemming van eiser gepubliceerde foto’s is onvoldoende. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Pixfund aangevoerd dat een bedrag van € 250,00 per foto overeenstemt met de Tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem. De kantonrechter haakt hierbij aan en begroot de te betalen licentievergoeding op € 250 per foto (totaal € 1.000). meegewogen wordt dat de publicatie van korte duur was en de website een beperkt aantal bezoekers heeft. De gevorderde verhoging van de licentievergoeding wegens ontbreken van toestemming voor plaatsing van de foto’s past volgens de kantonrechter niet in het systeem van het Nederlandse schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad en wordt daarom afgewezen. Ook de gevorderde opslag wegens het ontbreken van naamsvermelding wordt afgewezen. Hoewel het achterwegen laten hiervan een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van eiser vormt, is van schade onvoldoende gebleken.

 

De gevorderde proceskostenveroordeling op voet van artikel 1019h Rv wordt afgewezen. Hierbij wordt meegewogen dat de toegewezen schadevergoeding een fractie betreft van de gevorderde schadevergoeding en dat eiser niet ingegaan is op het door Pixfund in het minnelijke traject aangeboden bedrag dat hoger is dan de toegewezen schadevergoeding en dat de schade een beperkte omvang heeft.

 

IEPT20170203, Rb Amsterdam, Pixfund

 

(ECLI-versie)