HvJEU over vergelijking van prijzen van winkels van verschillende omvang of type

Print this page 08-02-2017
IEPT20170208, HvJEU, Carrefour v ITM

Vergelijkende reclame (laagste prijsgarantie) ongeoorloofd, indien de winkels behoren tot bedrijven die elk een reeks winkels van verschillende omvang en type bezitten en de adverteerder prijzen uit winkels van grotere omvang of een groter type vergelijkt met prijzen uit winkels van een kleinere omvang of een kleiner type van de concurrerende ketens tenzij consument in de reclameboodschap zelf duidelijk op de hoogte wordt gebracht van dat het een vergelijking tussen prijzen uit winkels van verschillende omvang of een verschillend type betreft. Verwijzende rechter moet verifiëren of in het hoofdgeding de betrokken reclameboodschap niet voldoet aan het vereiste van objectiviteit van de vergelijking en/of misleidend van aard is rekening houdend met de normaal  geïnformeerde en redelijk oplettende en bedachtzame gemiddelde consument en met de gegevens die in die reclameboodschap zelf worden verstrekt.

 

RECLAMERECHT

 

Prejudiciële vragen van het Cour d’appel de Paris. Het geschil betreft een door Carrefour op televisie gestarte reclamecampagne waarin de prijzen van producten van grote merken in de winkels van de keten Carrefour werden vergeleken met die in winkels van concurrerende bedrijven. De verwijzende rechter vraagt zich af of een vergelijking van de prijzen van door winkelbedrijven verkochte producten enkel geoorloofd is, indien de producten worden verkocht in winkels van hetzelfde type of dezelfde omvang.

 

Het Hof van Justitie EU beantwoordt de vragen als volgt:

 

“- Artikel 4, onder a) en c), van richtlijn 2006/114, gelezen in samenhang met artikel 7, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 2005/29, dient aldus te worden uitgelegd dat als ongeoorloofd in de zin van eerstgenoemde bepaling kan worden aangemerkt, een reclameboodschap zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, waarin de prijzen worden vergeleken van winkels van verschillende omvang of van een verschillend type, wanneer deze winkels behoren tot bedrijven die elk een reeks winkels van verschillende omvang en type bezitten en de adverteerder de prijzen die worden toegepast in de winkels van grotere omvang of een groter type van zijn distributieketen vergelijkt met die welke zijn genoteerd in de winkels van kleinere omvang of een kleiner type van de concurrerende ketens, tenzij de consument er in de reclameboodschap zelf duidelijk van op de hoogte wordt gebracht dat het een vergelijking betreft van de prijzen die worden toegepast in de winkels van grotere omvang of een groter type van de adverteerder en de prijzen die zijn genoteerd in de winkels van kleinere omvang of een kleiner type van de concurrerende bedrijven.

 

- Het staat aan de verwijzende rechter om, ter beoordeling van de vraag of een dergelijke reclameboodschap geoorloofd is, te verifiëren of in het hoofdgeding, gelet op de specifieke omstandigheden van de zaak, de betrokken reclameboodschap niet voldoet aan het vereiste van objectiviteit van de vergelijking en/of misleidend van aard is, enerzijds met inaanmerkingneming van de perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en bedachtzame gemiddelde consument, en anderzijds rekening houdend met de gegevens die in die reclameboodschap zelf worden verstrekt, met name deze betreffende de winkels van het bedrijf van de adverteerder en die van de concurrerende ketens waarvan de prijzen werden vergeleken, en meer in het algemeen met alle bestanddelen van de betrokken advertentie.”

IEPT20170208, HvJEU, Carrefour v ITM

(curia-versie)