Onrechtmatig handelen door gebruik inbreukmakende software voor bijhouden ziekteverzuim

Print this page 14-03-2017
IEPT20170215, Rb Rotterdam, Track v Vijverberg

Vijverberg aansprakelijk voor gebruik (op Track Verzuim) inbreukmakende software D-Care voor bijhouden ziekteverzuim: geen sprake van rechtsverwerking nu toezegging om niet tot rechtsvervolging over te gaan is gedaan onder voorwaarde van afgifte broncode D-Care, software Track Verzuim is gelet op de samenstelling en complexiteit aan te merken als werk, D-Care vertoont in aanzienlijke mate auteursrechtelijk beschermde elementen van Track Verzuim en geen sprake (meer) van goede trouw Vijverberg na melding van overeenstemming in code.

 

AUTEURSRECHT

 

Track is een onderneming die software voor het bijhouden van ziekteverzuim en re-integratie vervaardigt en op de markt brengt. In dat kader exploiteert Track het computerprogramma Track Verzuim. Vijverberg is een onderneming die zich bezighoudt met verzuim-management. Vijverberg was tot april 2005 klant van Track en licentienemer van Track Verzuim. Nadat de AVA van Track de statutair bestuurder heeft ontslagen heeft deze met een aantal oud medewerkers van Track de onderneming Devotus Solutions (Devotus) opgericht. Devotus heeft de verzuimsoftware D-Care op de markt gebracht, en Vijverberg is vanaf april 2005 gebruik gaan maken van deze software. Track verwijt Devotus onderdelen van haar software te hebben gekopieerd en daarmee inbreuk te hebben gemaakt op haar auteursrechten en in strijd te hebben gehandeld met de tussen Track en de voormalig bestuurder gesloten vaststellingsovereenkomst. Track heeft in 2006 een procedure tegen Devotus aanhangig gemaakt. In het kader van deze procedure heeft Track met Vijverberg een vaststellingsovereenkomst gesloten. Om bewijs te kunnen leveren van inbreuk door Devotus komen partijen onder andere overeen dat Vijverberg de D-Care software aan Track beschikbaar zal stellen, en dat Track geen schadevergoedingsacties tegen Vijverberg aanhangig zal maken uitgaande van haar medewerking.

 

In de onderhavige procedure tussen Track en Vijverberg vordert Track onder meer afschrift van stukken ter vaststelling van de inbreuk, toerekenbaarheid en schadevergoeding voor de periode waarin Vijverberg gebruik heeft gemaakt van D-Care. Track legt hieraan ten grondslag dat D-Care een gekopieerde/bewerkte versie van Track Verzuim is, en dat Vijverberg ondanks dat het hier van bewust was en ondanks hiertoe te zijn verzocht en gesommeerd het gebruik niet heeft gestaakt.

 

De rechtbank verwerpt het beroep van Vijverberg dat er sprake is van rechtsverwerking. Track heeft niet ongeclausuleerd toegezegd niet tot rechtsvervolging van Vijverberg over te gaan, maar heeft dit gedaan uitgaande van de medewerking van Vijverberg. Vast staat dat Vijverberg de broncodes niet heeft afgegeven aan Track, en dat er van medewerking van Track dus geen sprake is geweest. Ook de stelling dat de Track Verzuim geen werk is, wordt verworpen. Volgens de rechtbank is het programma gelet op de samenstelling en complexiteit van het programma aan te merken als werk. Ook de stelling van Vijverberg dat Track geen rechthebbende is, wordt door de rechtbank verworpen.

 

Met betrekking tot de inbreukvraag stelt de rechtbank vast dat de bevindingen en conclusies uit een in opdracht van Track uitgevoerd rapport en uit de broncodes blijkt dat D-Care in aanzienlijke mate auteursrechtelijk beschermde elementen van Track Verzuim vertoont en dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Volgens de rechtbank heeft Vijverberg door het gebruik van D-Care derhalve inbreuk gemaakt op het aan Track toekomende auteursrecht op Track Verzuim en dus jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld zodat zij aansprakelijk is voor de dientengevolge door Track geleden schade, mits de inbreuk aan Vijverberg is toe te rekenen. In dit kader stelt de rechtbank vast dat Vijverberg ten tijde van de aanschaf van D-Care, ondanks omstandigheden die argwaan zouden moeten wekken nog te goeder trouw geacht kan worden, nu in het projectvoorstel van was opgenomen dat de broncode van D-Care volledig eigendom van Devotus is. Na op de hoogte te zijn gebracht van een onderzoek waaruit blijkt dat D-Care verwijzingen naar en overeenkomsten met de code van Track Verzuim heeft, had het echter op de weg van Vijverberg gelegen om onderzoek naar de herkomst van D-Care te verrichten en/of het gebruik daarvan te staken. Nu Vijverberg dit niet heeft gedaan kan zij na op de hoogte te zijn gebracht van het genoemde onderzoek niet meer worden aangemerkt als te goede trouw. De rechtbank veroordeelt Vijverberg de schade van Track te vergoeden voor het gebruik vanaf bovengenoemd moment tot het moment dat zij het gebruik van D-Care heeft gestaakt.

 

Ter zitting heeft Track zich bereid verklaard haar vordering tot schadevergoeding te beperken. Vijverberg ging - voor zover zij aansprakelijk gehouden zou worden- akkoord deze eiswijziging. De rechtbank verwijst de zaak naar de rol teneinde Track in de gelegenheid te stellen een akte ter wijziging eis te nemen.     

 

IEPT20170215, Rb Rotterdam, Track v Vijverberg

 

ECLI:NL:RBROT:2017:1583