Inzage in beperkte vorm toegewezen

Print this page 07-08-2017
IEPT20170410, Rb Gelderland, Holonite v Composietsteen

‘Eis in de hoofdzaak’ tijdig ingesteld: onderhavige kort geding waarin inzage in beslagen stukken wordt gevorderd aan te merken als hoofzaak, binnen twee maanden termijn uit beschikking hoofdzaak ingesteld. Rechtsbetrekking door slaafse nabootsing MBI 51 dorpels onvoldoende aannemelijk: eigen plaats op de markt en onderscheidend vermogen MBI 51 dorpels onvoldoende aannemelijk en hooguit slaafse nabootsing als door Composietsteen op geen enkel punt wordt afgeweken van model van Holonite, hetgeen niet het geval is. Wel rechtsbetrekking door aanwijzingen van delen know how en/of gebruiken kennis buiten samenwerking en/of handelen in strijd met postcontractuele goede trouw en redelijkheid en billijkheid. Inzage in bescheiden waarin woorden en/of combinaties en/of naam/namen voorkomen: ‘Ekosiet dorpel MBI 57’/ ‘MBI 57’, de ‘Ekosiet dorpel MBI 51’ / ‘MBI 51’, ‘MBI51’, ‘MBI57’, ‘[J]’, ‘[J2]’, ‘Holonite’, ‘Premax’ of ‘gegoten composietsteen’ betreft niet ‘bepaalde bescheiden’ en is ‘fishing expedition’. Inzage in bescheiden waarin combinatie van woorden en naam voorkomen: ‘[J]/[J2]’ én ‘MBI 51/MBI 57’ én ‘model/vormgeving/receptuur/recept/ know how/tekening’ wel voldoende bepaald. Geen gewichtige reden: verweer dat met horen [J] als getuige zelfde resultaat kan worden bevestigd slaagt niet.

 

PROCESRECHT
 

Holonite is producent en distributeur van dorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen en bedient de Nederlandse, Belgische en Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen. Premax dorpels, die zijn vervaardigd uit composietsteen, vormen een belangrijk deel van het assortiment van Holonit.. Een van de best verkopende Premax dorpels is de (laag reliëf) dorpel met de door Holonite zelf bedachte aanduiding MBI. Composietsteen is een groothandel en een specialist op het gebied van (gegoten) composietsteen. Op 5 december 2008 hebben Holonite en Ekosiet een intentieovereenkomst gesloten, die per 1 november 2011 werd opgezegd. Op enig moment heeft Composietsteen ook dorpels aan haar assortiment toegevoegd. Nog later heeft Composietsteen een dorpel onder de naam ‘Ekosiet dorpel MBI 51 en MBI 57’ op de markt gebracht, welke dorpel is vervaardigd uit composietsteen. Holonite heeft op 13 december 2016 ten laste van Composietsteen conservatoir bewijsbeslag gelegd. Holonite vordert nu inzage.

 

Het meest verstrekkende verweer van Composietsteen dat het beslag is vervallen, omdat geen eis in de hoofdzaak is ingesteld faalt. De voorzieningenrechter haalt de uitspraak van de Hoge Raad in het Molenbeek-arrest aan (IEPT20130913). In dat arrest werd volgens de voorzieningenrechter geoordeeld dat

 

“artikel 843a Rv in verbinding met artikel 730 Rv voldoende grondslag biedt voor bewijsbeslag, dat de artikelen 1019a leden 1 en 3, 1019b leden 3 en 4 en 1019c Rv op een dergelijk beslag van overeenkomstige toepassing zijn, en dat moet worden aangenomen dat de vaststelling van de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel kan worden verkregen, mede kan omvatten dat de desbetreffende bescheiden uit de macht van de bezitter of houder worden gebracht. Er bestaat dan dus een rechtsplicht tot afgifte. In dat geval ligt het in de rede dat de procedure waarin ex 843a Rv inzage, afschrift of uittreksel wordt gevorderd (in ieder geval óók) wordt aangemerkt als eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv. De ratio van de verplichting dat een termijn moet worden gesteld voor het instellen van een eis in de hoofdzaak is immers dat op enig moment - al dan niet in rechte - een einde komt aan het conservatoire karakter van het beslag. De beslissing op de vordering ex 843a Rv - indien deze kracht van gewijsde heeft verkregen - kan daartoe leiden. Van belang daarbij is mede dat de kwalificatie ‘eis in de hoofdzaak’ in de rechtspraak ruim pleegt te worden uitgelegd.”

 

Aangezien de hoofdzaak binnen de twee maanden termijn van de beschikking is ingesteld faalt het verweer van Composietsteen.

 

De voorzieningenrechter is vervolgens van oordeel dat de gestelde rechtsbetrekking als gevolg van slaafse nabootsing van de MBI 51 dorpels door Composietsteen onvoldoende aannemelijk is. De eigen plaats op de markt en het onderscheidend vermogen van de MBI 51 dorpels is onvoldoende aannemelijk. Ook zou er hooguit sprake zijn van slaafse nabootsing als door Composietsteen op geen enkel punt zou worden afgeweken van het model van Holonite.

 

Er is echter toch sprake van de vereiste rechtsbetrekking. Er zijn aanwijzingen dat know how is gedeeld, kennis buiten de samenwerking is gedeeld en/of in strijd met de precontractuele goede trouw en redelijkheid en billijkheid is gehandeld. De gevorderde inzage in digitale bescheiden waarin woorden en/of combinaties en/of naam/namen voorkomen: ‘Ekosiet dorpel MBI 57’/ ‘MBI 57’, de ‘Ekosiet dorpel MBI 51’ / ‘MBI 51’, ‘MBI51’, ‘MBI57’, ‘[J]’, ‘[J2]’, ‘Holonite’, ‘Premax’ of ‘gegoten composietsteen’ wordt afgewezen, omdat dit te onbepaald is en daarom als ‘fishing expedition’ kan worden aangemerkt. Het subsidiaire verzoek om te zoeken naar bescheiden waarin combinatie van woorden en naam voorkomen: ‘[J]/[J2]’ én ‘MBI 51/MBI 57’ én ‘model/vormgeving/receptuur/recept/ know how/tekening’ is wel voldoende bepaald.

 

Composietsteen heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij een gewichtige reden heeft om niet aan de exhibitieplicht te voldoen. Het verweer dat met het horen van [J] als getuige hetzelfde resultaat bewerkstelligd kan worden, kan niet gevolgd worden. Het gaat Holonite ook om documentatie en andere bescheiden die mogelijk in de administratie van Composietsteen zijn te vinden, waarmee de omvang van de/het beweerdelijke slaafse nabootsing/onrechtmatig handelen/wanprestatie kan worden onderbouwd.

 

IEPT20170410, Rb Gelderland, Holonite v Composietsteen

 

ECLI:NL:RBGEL:2017:2358