Koper imitatie Mercedes-velgen misleid door advertentie BVA

Print this page 16-06-2017
IEPT20170519, Rb Amsterdam, BVA Auctions

Eiser ontvankelijk in zijn vordering tot (terug)betaling van € 1496,10, de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente over de hoofdsom: Eiser juiste partij gedagvaard, namelijk BVA als verkopende partij. Sprake van oneerlijke handelspraktijk door misleidende presentatie: door Mercedes-logo op de imitatie velgen en tekst bij advertentie dat de velgen geschikt zijn Mercedes, mag de consument ervan uitgaan dat de velgen authentiek zijn. Oneerlijke handelspraktijk komt voor rekening en risico BVA. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om de juiste mededeling te presenteren aan de gemiddelde consument en deze verantwoordelijkheid kan niet worden afgeschoven op de koper.

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN

Eiser heeft via de website van BVA een velgenset van (naar hij dacht) Mercedes Benz gekocht. Op de velg was het Mercedes Benz logo aangebracht. Bij de installatie van sensoren op de velgen heeft het onderhoudsbedrijf geconstateerd dat het imitatievelgen zijn. Eiser heeft de koopovereenkomst (buitengerechtelijk) ontbonden en vordert BVA te veroordelen tot betaling van de hoofdsom, de wettelijke rente hierover en de gerechtelijke kosten. Eiser stelt dat er sprake is van misleiding. BVA voert aan dat zij niet de verkoper is en dat eiser daarom niet ontvankelijk is in haar vorderingen en als BVA wel als verkoper wordt aangemerkt, dan nog moet de vordering worden afgewezen omdat eiser conform de algemene voorwaarden van BVA geen rechten kan ontlenen aan de vermelde omschrijving en verstrekte inlichtingen en dat eiser de kavel maar had moeten komen inspecteren op de kijkdag. Wat hij niet heeft gedaan.

De kantonrechter oordeelt in het voordeel van eiser. Uit de screenshot van de advertentie op de website van BVA blijkt uit niets dat BVA niet de verkopende partij is. Verder volgt uit de tekst van algemene voorwaarden dat BVA niet alleen als bemiddelaar, maar ook als verkoper kan optreden. Verder komt de kantonrechter tot het oordeel dat er in de advertentie sprake is van een onjuiste mededeling en dat deze mededeling gekwalificeerd kan worden als een misleidende handeling (6:193 c BW ev). Er zaten namelijk onechte stickers met het Mercedes-logo op de velgen. De enige reden, zo oordeelt de kantonrechter, dat dergelijk stickers zichtbaar op een velg geplaatst worden  is om die velg de gepretendeerde hoedanigheid van een Mercedes velg te geven. Feit is dat het hier niet om originele Mercedes Benz velgen gaat. Daarmee heeft BVA een onjuiste mededeling gedaan over één van de belangrijkste aspecten van de velg. De begeleidende tekst ‘geschikt voor Mercedes Benz’ versterken de indruk dat het om echte Mercedes Benz velgen gaat en bevestigen daarmee de plaatsing van de stickers op de velg, waardoor de gemiddelde consument daarop mag afgaan. De presentatie van deze advertentie levert een oneerlijk handelspraktijk op. Door wie deze stickers op de velgen zijn bevestigd is niet relevant, omdat dit voor risico van BVA komt. Dat eiser in de gelegenheid is geweest om de kavel te inspecter en daar vervolgens geen gebruik heeft gemaakt is evenmin relevant. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper dat zij juiste mededelingen presenteert aan de gemiddelde consument en deze verantwoordelijkheid kan zij niet op deze manier afschuiven op de koper.

IEPT20170519, Rb Amsterdam, BVA Auctions

ECLI:NL:RBAMS:2017:3578