Plaatsing op Facebook levert geen vrijbrief op om foto te gebruiken voor reclamecampagne

Print this page 07-08-2017
IEPT20170802, Rb Zeeland-West-Brabant, Bos v Drankgigant

Schadevergoeding van € 375,00 toegewezen voor gebruik foto op website zonder toestemming van de maker. Verweer dat foto mocht worden gebruikt nu deze op Facebook is geplaatst gaat niet op: niet aangetoond dat de fotograaf de foto op Facebook heeft geplaatst en bovendien houden voorwaarden Facebook slechts in dat geplaatste foto's door Facebook mogen worden gebruikt en door anderen mogen worden gedeeld op Facebook en dus niet dat deze mogen worden gebruikt in reclamecampagnes.

 

AUTEURSRECHT

 

Bos is professioneel fotograaf. De door hem gemaakte foto's exploiteert hij via zijn eenmanszaak Studio Rogier Bos. Bos is onder meer de maker van een foto van een rijdende PostNL vrachtwagen. Drankgigant exploiteert de website drankgigant.nl en heeft op deze website de genoemde foto gepubliceerd. Bos stelt dat hiermee sprake is van auteursrechtinbreuk en vordert een bedrag van € 375,00 vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad. € 56,00 .

 

De kantonrechter overweegt dat niet in geschil is dat Bos het auteursecht heeft op zijn foto’s en dat hij op grond van artikel 1 van de Auteurswet heeft Bos als maker van de foto het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. Nu voorts vaststaat dat Drankgigant de foto zonder toestemming van Bos en zonder vermelding van zijn naam als maker van de foto heeft gepubliceerd op zijn website, heeft Drankgigant volgens de kantonrechter in beginsel inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Bos.

 

Drankgigant beroept zich er echter op dat de foto van Bos op Facebook was geplaatst en dat, gelet op de voorwaarden van Facebook, zij gebruik mocht maken van de foto. Dat beroep gaat volgens de kantonrechter niet op. Drankgigant heeft volgens de kantonrechter niet aangetoond dat Bos de bewuste foto heeft geplaatst op Facebook en bovendien houden de door Drankgigant aangehaalde voorwaarden van Facebook slechts in dat op Facebook geplaatste foto's door Facebook mogen worden gebruikt en door anderen mogen worden gedeeld op Facebook. Het gaat naar het oordeel van de kantonrechter dus enkel om gebruik op Facebook en een foto op Facebook geeft geen vrijbrief om te worden gebruikt voor reclamecampagnes zoals Drankgigant heeft gedaan. Daarmee is naar het oordeel van de kantonrechter sprake van onrechtmatig handelen van Drankgigant jegens Bos op grond waarvan Drankgigant schadeplichtig is. Het door Drankgigant gestelde ontbreken van kwade opzet doet daar volgens de kantonrechter niets aan af nu ook het onbewust schenden van het auteursrecht voor rekening en risico van de inbreukmaker komt.

 

Gelet op het bovenstaande komt de kantonrechter tot de conclusie dat Drankgigant het auteursrecht van Bos heeft geschonden en gehouden is de schade die Bos dientengevolge heeft geleden te vergoeden. De hoogte van de schade is door Drankgigant niet bestreden en de gevorderde hoofdsom van € 375,00 vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad. € 56,00, wordt dan ook toegewezen. Daarnaast wordt Drankgigant veroordeeld in de kosten van dit geding, aan de zijde van Bos tot op heden begroot op € 295,31.

 

IEPT20170802, Rb Zeeland-West-Brabant, Bos v Drankgigant

 

(kopie vonnis)