Geen inbreuk auteursrecht en merkenrechten naam en logo VENTOUX3 door SV3

Print this page 06-09-2017
IEPT20170823, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3
(Met dank aan Bert Gravendeel en Merle Hafkamp, Gravendeel Advocaten)

Auteursrecht op naam en logo Ventoux3 komt SV3 toe: SSH onvoldoende onderbouwd dat zij de naam heeft bedacht en het logo ontworpen. Beroep door SSH op artikel 8 AW slaagt niet: SSH onvoldoende onderbouwd dat voor publiek duidelijk was dat de uiting van haar afkomstig was. Ontwerp logo niet ontworpen onder leiding en toezicht SSH (artikel 6 AW): bestuurders SV3 voldoende kunnen aantonen dat ontwerp van hun hand komt. Geen sprake van gezamenlijk auteursrecht. Geen depot te kwader trouw door SV3 van merk VENTOUX3: samenwerkingsverband tussen BX en SSH niet als lastgeving te kwalificeren en SSH was bekend met bestaan van SV3.

AUTEURSRECHT - MERKENRECHT

Vonnis van rechtbank in een langlopende procedure tussen twee goede doelen. Zie ook IEPT20150720, Rb Den Haag, Ventoux3 v SSH, IEPT20150803, Rb Den Haag, Ventoux3 v SSH, IEPT20160323, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3

 

SSH vordert SV3 elke inbreuk op haar merkenrechten te verbieden, de domeinnamen over te dragen omdat zij enig auteursrechthebbende is op de naam Ventoux3 en het logo Ventoux3, subsidiair rechthebbende van de merkenrechten omdat zij opdracht heeft gegeven tot het maken van dat logo.
In reconventie vordert SV3 onder meer dat de rechtbank SSH verbiedt inbreuk te maken op haar merkenrecht en auteursrecht ten aanzien van het logo en het teken Ventoux3 op social media en in domeinnamen.

Auteursrecht

Op de naam

 

Naar het oordeel van de rechtbank komt SSH geen auteursrecht toe op de naam, ook geen gezamenlijk auteursrecht met SV3. Naar het oordeel van de rechtbank heeft SSH onvoldoende kunnen onderbouwen dat zij als eerste de naam heeft gebruikt. De door SSH overgelegde verklaring die luidt dat zij BX en OX (bestuurders SV3) in gezamenlijk overleg de vrijheid gaf om een evenement/domeinnaam te verzinnen, staat haaks op de stelling dat SSH betrokken is geweest bij het verzinnen van de naam. Een beroep op artikel 8 AW (rechtspersoon wordt als maker aangemerkt, wanneer zij een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarvan een natuurlijk persoon als maker daarvan te vermelden) slaagt niet. SSH heeft onvoldoende onderbouwd dat voor het publiek duidelijk was dat de uiting van SSH afkomstig was. Een domeinnaam als www.rideforhope.nl/Ventoux is hiervoor onvoldoende. Voorbeelden van het uiterlijk van de website heeft SHH bijvoorbeeld niet overlegd.

op het Ventoux3 logo

De rechtbank gaat ervan uit dat bestuurders BX en OX van SV3 het logo hebben ontworpen. SSH stelt dat auteursrecht op het logo haar toekomt omdat het logo naar haar ontwerp en onder haar leiding en toezicht (art. 6 AW). Uit de overgelegde stukken blijkt niet dat SSH specifiek met betrekking tot het ontwerp van dit logo leiding heeft gegeven en toezicht heeft gehouden op het proces. De bestuurders van SV3 hebben voldoende kunnen aantonen dat het ontwerp van het logo van hun hand kwam. SSH stelt dat zij een oorspronkelijk ontwerp in de kleuren rood, wit en blauw heeft afgekeurd en de kleur oranje heeft voorgesteld, maar dat strookt niet met de mail van BX aan OX waarin wordt gesproken over ‘een eerste opzet’ en waarin het ontwerp al in de kleuren oranje en groen wordt opgevoerd’

 

SSH stelt subsidiair dat er sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht, maar gezien het feit dat de rechtbank eerder heeft geconcludeerd dat BX en OX (en daarmee SV3) als makers van de naam en het logo aangemerkt worden, gaat deze vlieger niet op.

 

Merkenrecht

Met betrekking tot het merkenrecht stelt SSH dat het eerdere depot van SV3 van het Ventoux3-merk te kwader trouw is verricht, dat de registratie vernietigbaar is en dat door het merk te gebruiken SV3 inbreuk maakt op haar merkenrechten.

SSH stelt dat de samenwerking tussen SSH en BX als een geval van lastgeving moet worden gezien en dat het depot van het merk te kwader trouw is verricht. Aan de voor lastgeving vereiste voorwaarden wordt echter niet voldaan. Er is geen wilsverklaring van beide partijen gericht op het totstandkoming van de lastgevingsovereenkomst. Voor een deel van de verrichte rechtshandelingen is een lastgevingsovereenkomst tussen partijen niet aan de orde omdat in verband met de AMBI status van SSH het evenement niet tegen betaling van inschrijfgeld organiseren, zodat in ieder geval de uitvoering van het Evenement niet voor rekening van SSH (als lasthebber) verricht kon worden.

Het betoog van SSH dat zij voor de deponering van het merk SV3 niet kende en dat BX het bestaan van SV3 heeft verzwegen, slaagt gezien het overgelegde bewijs niet. In elk geval wordt SV3 genoemd als organisator vanaf de tweede editie op de website van het Evenement en het persbericht van oktober 2014. Het merk is in de periode voor deponering door SV3 te goeder trouw gebruikt. Gezien ook het feit dat de auteursrechten bij SV3 althans BX en OX liggen en er geen verdere afspraken met SSH zijn, is de deponering van het merk door SV3 niet te kwader trouw.

Nu SV3 zich met betrekking tot de merken op haar ouder merkenrecht kan beroepen en tevens ook op haar auteursrechten, komt het door SV3 in reconventie gevorderde staken van het gebruik van het teken Ventoux3 in de domeinnaam en social media accounts haar toe.

 

IEPT20170823, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3


ECLI:NL:RBDHA:2017:9703