Wob-verzoek mag niet op grond van auteursrecht worden geweigerd

Print this page 08-01-2018
IEPT20171220, Raad van State, Scripties Studentonderzoekers

Korpschef politie mocht Wob-verzoek inzake openbaarmaking gegevens studentonderzoekers naar etnisch profileren weigeren wegens eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking masterscripties mocht echter niet op grond van auteursrecht worden geweigerd: Wob is blijkens wetsgeschiedenis beperking op het auteursrecht.

 

PUBLICATIE - AUTEURSRECHT

 

Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak. Appellant heeft de korpschef van de politie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht tot openbaarmaking van alle documenten met betrekking tot een door onderzoekers van de Universiteit Leiden opgesteld rapport - dat is opgesteld op verzoek en tegen een financiële bijdrage van de gemeente Den Haag - inzake etnisch profileren in Den Haag. De korpschef heeft dit verzoek gedeeltelijk afgewezen, en het hiertegen ingestelde bezwaar gedeeltelijk ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 10 augustus 2016 (niet gepubliceerd) heeft de rechtbank het daartegen door [appellant] ingestelde beroep ongegrond verklaard.

 

De Raad van State oordeelt dat de korpschef de openbaarmaking van de voornamen en geboortedata en woonplaatsen van de studentonderzoekers mocht weigeren wegens eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob).

 

Wel heeft de rechtbank volgens de Raad van State ten onrechte geoordeeld dat de openbaarmaking van twee door de studentonderzoekers vervaardigde masterscripties met een beroep op artikel 1 van de Auteurswet mocht worden geweigerd. De Raad van State overweegt onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis dat de openbaarmakingsregeling van de Wob een beperking is op het auteursrecht. De rechtbank heeft naar de oordeel van de Raad van State ten onrechte anders geoordeeld op grond van de constatering dat tijdens de mondelinge behandeling van het voorstel Wob namens de regering is medegedeeld dat bij een conflict tussen de Auteurswet en de Wob in een voorkomend geval de rechter een oordeel zou moeten geven. De korpschef heeft volgens de Raad van State derhalve de openbaarmaking van de scripties ten onrechte met een beroep op die bepaling geweigerd.

 

IEPT20171220, Raad van State, Scripties Studentonderzoekers

 

ECLI:NL:RVS:2017:3527