Publicatie artikel AD over internetspermadonor met Asperger niet onrechtmatig

Print this page 08-05-2018
IEPT20180321, Rb Amsterdam, Internetzaaddonor

Verzoek verwijzing andere rechtbank afgewezen: het enkele feit dat in een andere zaak met een andere wederpartij  deze rechtbank ten nadele van eiser heeft beslist is voor verwijzing onvoldoende. Artikel over eiser waarin wordt beweerd dat hij als zaaddonor heeft verzwegen dat hij syndroom van Asperger heeft, niet onrechtmatig: belang AD om publiek te informeren weegt zwaarder, beweringen vinden voldoende steun in het ten tijde van de publicatie van het artikel beschikbare feitenmateriaal, eiser voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden en herkenbaarheid door plaatsing foto in combinatie  met vermelden van alias op internet, leeftijd en woonplaats van eiser beperkte inbreuk en heeft bovendien een waarschuwende effect.

 

PUBLICATIE

 

In het AD is in 2011 een artikel op de voorpagina, in de krant zelf en online verschenen over gedaagde met als titel “Zaaddonor (30) zwijgt over ziekte”  In 1 van deze publicaties staat onder andere:
“Tientallen vrouwen zijn de afgelopen anderhalf jaar misleid door een spermadonor die verzwijgt dat hij lijdt aan het syndroom van Asperger, een erfelijke autistische stoornis. De 30-jarige [plaats] heeft zeker 22 kinderen verwekt.”  De andere artikelen hebben dezelfde strekking.

Volgens eiser zijn deze publicaties onrechtmatig jegens hem en leidt hij schade.

 

Bij de beantwoording van de vraag welk recht – het recht op uitingsvrijheid of het recht ter bescherming van de eer of goede naam – in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen van de Persgroep c.s. en eiser worden afgewogen, met inachtneming van alle terzake dienende omstandigheden van het geval. In onderhavige procedure van de belangenweging in het voordeel van het AD uit.

 

De beweringen vinden voldoende steun in het ten tijde van de publicatie beschikbare feitenmateriaal. Dat een aantal wensmoeders die eerder met het AD over eiser had gesproken hun excuses hebebn aangeboden aan eiser doet daar niet aan af. Onvoldoende gemotiveerd betwist is dat er wensmoeders zijn geweest die tegenover het AD hebben verklaard wat in de publicaties is opgenomen, dat zij zich misleid hebben gevoeld, en dat hun versie van de mededelingen die eiser aan hen over zijn achtergrond zou hebben gedaan, niet klopt met de informatie die het AD  had ingezien.

Vast staat dat er een telefoongesprek is geweest tussen de journalist van het AD en eiser en in dat telefoongesprek is eiser gehoord.

 

Dat eiser door het gebruik van een deel van een pasfoto, waarvan een gedeelte ‘geblokt’ is in combinatie met het vermelden van de aliassen die hij op internet gebruikt, zijn leeftijd en woonplaats in de publicatie, in kleine kring herkenbaar is, acht de rechtbank een beperkte inbreuk op de privacy van eiser. Bovendien weegt het maatschappelijk belang dat met de publicaties is gediend - in het bijzonder het waarschuwend effect op de wensmoeders in dit geval zwaarder.

 

IEPT20180321, Rb Amsterdam, Internetzaaddonor

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:1543