Prejudiciële vragen over de toepasselijkheid en mogelijke uitputting van het distributierecht bij het aanbieden van tweedehands e-books

Print this page 28-03-2018
IEPT20180328, Rb Den Haag, NUV v Tom Kabinet

Vervolg op tussenvonnis (IEPT20170712). Geen prejudiciële vragen over uitleg van “mededeling aan het publiek” nu rechtbank hier in het tussenvonnis al een eindoordeel heeft gegeven: slechts bij onjuiste juridische of feitelijke grondslag kan hierop worden teruggekomen, HvJEU Filmspeler (IEPT20170426) en Brein v Ziggo (IEPT20170614) nopen niet tot heroverweging nu deze arresten zien op andere situatie. Geen prejudiciële vragen over toepasselijkheid Softwarerichtlijn: ook hierover is reeds bindende eindbeslissing gegeven. Voorgestelde formulering prejudiciële vragen blijft grotendeels in stand.

 

AUTEURSRECHT

 

Vervolg op het tussenvonnis van 12 juli 2017 (IEPT20170712), waarin de rechtbank oordeelde dat er aanleiding bestaat om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU over of het distributierecht van toepassing is op de verkoop van tweedehands e-books en of sprake is van uitputting. Partijen mochten zich over de formulering van de prejudiciële vragen uitlaten. De rechtbank stelt uiteindelijk de volgende vragen:

 

“1. Dient artikel 4 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat onder “elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan door verkoop of anderszins” als daar bedoeld mede is te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van e-books (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk?

 

2. Indien vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord, is het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën van een werk als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Auteursrechtrichtlijn in de Unie uitgeput, wanneer de eerste verkoop of andere overdracht van dat materiaal, waaronder hier is te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van e-books (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk, in de Unie geschiedt door de rechthebbende of met diens toestemming?

 

3. Dient artikel 2 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd, dat een overdracht tussen opvolgende verkrijgers van het rechtmatig verkregen exemplaar waarvan het distributierecht is uitgeput, een toestemming voor de daar bedoelde reproductiehandelingen inhoudt, voor zover die reproductiehandelingen noodzakelijk zijn voor een rechtmatig gebruik van dat exemplaar en, zo ja, welke voorwaarden gelden daarbij?

 

4. Dient artikel 5 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat de auteursrechthebbende zich niet meer kan verzetten tegen de voor een overdracht tussen opvolgende verkrijgers noodzakelijke reproductiehandelingen van het rechtmatig verkregen exemplaar ter zake waarvan het distributierecht is uitgeput en, zo ja, welke voorwaarden gelden daarbij?”

 

IEPT20180328, Rb Den Haag, NUV v Tom Kabinet

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:3455