Werknemer diende mee te delen dat hij gegevens gebruikte waarop auteursrecht van derde rust en dient deze gegevens aan werkgever ter beschikking te stellen

Print this page 14-10-2019
IEPT20180508, Rb Den Haag, Acacia Water

Werknemer tekort geschoten in nakoming van verplichtingen uit arbeidsovereenkomst door niet mee te delen dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakte van data, modellen en tools waarop het auteursrecht van een derde rust: werkgever had dan toestemming kunnen vragen voor het gebruik of het gebruik kunnen verbieden. Werknemer dient projectgegevens ter beschikking te stellen aan werkgever: dat op die gegevens deels het auteursrecht van een derde rust, maakt dit niet anders. Tekortkomingen niet zodanig ernstig dat zij ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen: werknemer heeft voorheen naar behoren gefunctioneerd, inmiddels is gebleken dat auteursrechthebbende geen onoverkomelijke bewaren heeft tegen gebruik gegevens.

 

ARBEIDSRECHT - AUTEURSRECHT

 

Geschil uit 2018 (onlangs gepubliceerd) tussen Acacia - dat zich bezig houdt met advisering op het gebied van (grond)water en waterbeheer - en een medewerker die bij Acacia werkte als onderzoeker. Nadat de medewerker aangaf te willen vertrekken, heeft Acacia hem gevraagd informatie aan te leveren inzake over te dragen projecten. De medewerker stelt dat hij  niet beschikt over (alle) vereiste auteursrechten met betrekking tot de door Acacia verlangde gegevens.

 

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst door niet mee te delen dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakte van data, modellen en tools waarop het auteursrecht van een derde rust. Indien hij dit wel had aangegeven, had Acacia namelijk toestemming kunnen vragen voor het gebruik of het gebruik kunnen verbieden.

 

De werknemer dient de projectgegevens ter beschikking te stellen aan Acacia, zo oordeelt de kantonrechter. Dat op die gegevens deels het auteursrecht van een derde rust, maakt dit volgens de kantonrechter niet anders. Omdat de werknemer die gegevens nu eenmaal heeft gebruikt, zijn deze (mede) de onderbouwing gaan vormen van de conclusies en adviezen die hij de opdrachtgever(s) van Acacia heeft gegeven. Voor zover de openbaarmaking van de betreffende gegevens heeft geleid of zal leiden tot een inbreuk op het auteursrecht, is het aan Acacia, en niet de medewerker, om af te wegen of zij (alsnog) toestemming vraagt om van die gegevens gebruik te mogen maken of, voor zover mogelijk, om niet van die gegevens gebruik te maken.

 

De tekortkomingen zijn naar het oordeel van de kantonrechter niet zodanig ernstig dat zij ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Hierbij is van belang dat de werknemer voorheen naar behoren heeft gefunctioneerd en dat inmiddels is gebleken dat auteursrechthebbende geen onoverkomelijke bewaren heeft tegen het gebruik van de gegevens. Wel wordt de arbeidsovereenkomst uiteindelijk ontbonden omdat niet in discussie is dat de arbeidsverhouding tussen partijen verstoord is geraakt, en geen sprake is van een opzegverbod.

 

IEPT20180508, Rb Den Haag, Acacia Water

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:16457