Brandwacht Huren geen beschermde handelsnaam, gebruik Brandwacht Inhuren wel onrechtmatig

Print this page 06-07-2018
IEPT20180705, Rb Noord-Holland, Brandwacht Huren

Handelsnaam Brandwacht Huren komt geen bescherming toe: zuiver beschrijvend voor het verhuren van brandwachten. Gebruik beschrijvende aanduiding alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen: regel uit HR Artiestenverloning (IEPT20151211) over domeinnamen geldt ook voor handelsnamen. In dit geval is van onrechtmatigheid sprake: bewust verwarring in de hand gewerkt met oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij Brandwacht Huren. Teksten, lay-out en logo website Brandwacht Huren niet auteursrechtelijk beschermd: teksten en lay-out niet creatief en oorspronkelijk, logo met schild en vlam is gebruikelijk in branche zodat bij klein verschil geen sprake is van ontlening.

 

HANDELSNAAMRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD - AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Eiser Brandwacht Huren stelt dat gedaagde, die als zzp’er voor eiser heeft gewerkt, door het gebruik van de handelsnaam Brandwacht Inhuren en de domeinnaam www.brandwachtinhuren.com inbreuk maakt op de (oudere) handelsnaamrechten van Brandwacht Huren, waardoor verwarring is te duchten bij het in aanmerking te nemen publiek. Daarnaast zou sprake zijn van onrechtmatig handelen en auteursrechtinbreuk.

 

De voorzieningenrechter overweegt met betrekking tot het handelsnaamrecht dat aan de handelsnaam Brandwacht Huren geen bescherming toekomt, nu deze volledig beschrijvend is  voor de dienst die Brandwacht Huren aanbiedt, namelijk het verhuren van brandwachten. In het Artiestenverloning –arrest (IEPT20151211)  heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het gebruik van een beschrijvende aanduiding, ook als dit gevaar voor verwarring veroorzaakt, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. De voorzieningenrechter is zich ervan bewust dat genoemd arrest over een domeinnaam en niet een handelsnaam gaat maar oordeelt onder verwijzing naar (IEPT20170919) dat deze regel ook geacht wordt te gelden voor handelsnamen. In dit geval is van onrechtmatigheid sprake, nu bewust verwarring in de hand is gewerkt met het oogmerk om klanten weg te lokken bij Brandwacht Huren, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Het gaat onder meer om het sturen van WhatsApp-berichten aan brandwachten binnen het netwerk van Brandwacht Huren.

 

Van auteursrechtinbeuk is volgens de voorzieningenrechter geen sprake nu niet aannemelijk is dat de teksten, lay-out en het logo op de website van Brandwacht Huren auteursrechtelijk beschermd zijn. De op grond van artikel 1019h gevorderde proceskosten worden eveneens afgewezen nu de op een IE-recht gestoelde vorderingen zijn afgewezen. De proceskosten worden gecompenseerd.

 

IEPT20180705, Rb Noord-Holland, Brandwacht Huren

 

ECLI:NL:RBNHO:2018:5667