Usenetprovider moet Brein gegevens uploaders aan verstrekken, maar hoeft niet haar administratie naar wens van Brein in te richten

Print this page 11-07-2018
IEPT20180710, Hof Den Bosch, Newsconnection v Brein
(Met dank aan Dirk Visser en Patty de Leeuwe, Visser, Schaap & Kreijger)

Usenetprovider Newsconnection moet Brein gegevens uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal verstrekken: betreffen specifieke gegevens met betrekking tot nauwkeurig gedefinieerde groep gebruikers, persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet op ontoelaatbare wijze in geding en Newsconnection handelt in strijd met haar zorgvuldigheidsverplichting jegens de auteursrechthebbenden voor wie Brein opkomt. Op één onderdeel gaan de gevraagde gegevens te ver: Brein dient geen toegang te krijgen tot de inhoud van financiële transacties als zodanig. Grieven 1 en 2 strekkende dat Newsonnection niet aan de veroordeling kan voldoen omdat zij als reseller niet over de IP-adressen beschikt en dat toets van Lycos/Pessers alleen geldt als de tussenpersoon de gevraagde gegevens heeft, falen: de verplichting tot het verstrekken van NAW gegevens brengt met zich mee dat zij op eenvoudige wijze over die gegevens dient te beschikken. Hof vernietigt beslissing voorzieningenrechter dat gebiedt Newsconnection haar administratie en bedrijfsvoering zo in te richten dat zij aan Brein, binnen 5 dagen na eerste verzoek van Brein dan wel na een gerechtelijk bevel daartoe, aan haar raadsman de identificerende gegevens kan verschaffen van al haar klanten: verplichting om met een derde een overeenkomst te sluiten met een voorgeschreven inhoud is een te ver gaande inbreuk op de autonomie van betrokken partijen.

 

AUTEURSRECHTHANDHAVING

 

Hoger beroep tegen vonnis van de voorzieningenrechter van 12 december 2016 (IEPT20161212), waarin werd geoordeeld dat Usenetprovider Newsconnection gegevens van uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal aan Brein moet verstrekken en dat Newsconnection haar bedrijfsvoering zo  moet inrichten dat zij identificerende gegevens van uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen 5 dagen kan verstrekken.

 

In dit Hoger beroep bekrachtigt het hof het vonnis van de voorzieningenrechter dat Newsconnection de gegevens moet verstrekken. Het betreft beperkte, specifieke gegevens met betrekking tot een nauwkeurig gedefinieerde en zeer beperkte groep uploaders. Het is niet aannemelijk dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen op ontoelaatbare wijze of in ontoelaatbare mate in het geding is,  waardoor het hof van oordeel dat bij een afweging van de belangen van de auteursrechthebbenden voor wie Brein opkomt tegenover de belangen van uploaders welke beschermde werken uploaden, Newsconnection in strijd met haar zorgvuldigheidsverplichting jegens auteursrechthebbenden handelt door geen of onvoldoende identificerende gegevens te verschaffen. Op één onderdeel gaan de gevraagde gegevens echter te ver: Brein heeft gevraagd om “betaalgegevens”, maar daarbij heeft zij uitsluitend een belang bij voor zo ver die betaalgegevens ertoe streken de inbreukmaker te identificeren. Brein dient geen toegang te krijgen tot de inhoud van de financiële transacties als zodanig.

 

Het hof vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter waar het gebiedt dat Newsconnection haar administratie en bedrijfsvoering zo dient in te richten dat zij aan BREIN, binnen 5 dagen na eerste verzoek van BREIN dan wel na een gerechtelijk bevel daartoe, aan haar raadsman de identificerende gegevens kan verschaffen van al haar klanten. Een dergelijke verplichting om met een derde een overeenkomst te sluiten met een voorgeschreven inhoud is een te ver gaande inbreuk op de autonomie van betrokken partijen. Er zijn onvoldoende gronden voor een zelfstandig, met een dwangsom versterkt bevel aan Newsconnection om een administratie welke aan de door Brein verlangde maatstaven voldoet, in stand te houden. Gesteld, noch gebleken is dat er thans sprake is van een inbreuk op auteursrechten door andere klanten van Newsconnection dan de drie klanten waarop de vorderingen zien, laat staan dat die inbreuk op voldoende schaal plaatsvindt of dreigt plaats te vinden om een dergelijk bevel te rechtvaardigen.

 

IEPT20180710, Hof Den Bosch, Newsconnection v Brein

 

ECLI:NL:GHSHE:2018:2824