Gelet op gegeven “hulp” aan uitvoering van dreigementen is geciteerde uitlating niet onrechtmatig

Print this page 17-12-2018
IEPT20181003, Rb Noord-Holland, Uitlating in artikel Quotenet

Uitlating van gedaagde in artikel Quotenet strekkende dat  eiser actief heeft meegewerkt aan chantage niet onrechtmatig: Ondanks dat eiser op de hoogte was van inhoud brief, heeft hij zich daarvan niet gedistantieerd. Vordering tot verstrekken afschriften processtukken van kort geding van 14 juni 2018, afgewezen: Eiser heeft geen rechtmatig belang bij verkrijgen stukken.

 

PUBLICATIE - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Gedaagde voert al jaren een juridische strijd met zijn broer over de verdeling van hun gemeenschap. De broer heeft op 7 oktober 2016 een dreigbrief gestuurd naar gedaagde. Eiser is de voormalig advocaat van de broer en wordt genoemd in een artikel van Quotenet dat is geschreven naar aanleiding van een vonnis van de rechtbank Amsterdam over het geschil tussen de broers. In dat artikel is een uitlating van gedaagde opgenomen waarin gedaagde een overweging van de rechtbank Amsterdam becommentarieerd. Gedaagde heeft in die overweging gelezen dat de rechter heeft bepaald dat eiser actief heeft meegewerkt aan het chanteren van gedaagde.

 

Eiser heeft in de periode dat hij als advocaat betrokken was bij het geschil tussen zijn cliënt en gedaagde regelmatig de publiciteit gezocht en uitspraken gedaan over de financiële situatie van gedaagde. De uitspraken van eiser over gedaagde zijn tevens gepubliceerd op Quotenet. De voorzieningenrechter constateert dat de eiser in zijn uitlatingen de suggestie van belastingontduiking of –ontwijking jegens gedaagde niet schuwt, zonder die suggestie op enige wijze te onderbouwen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat eiser op de hoogte was van de als chantage gekwalificeerde inhoud van de brief op het moment dat hij zijn, door de rechter als hulp aan uitvoering gekwalificeerde, medewerking verleende. Eiser heeft er geen blijk van gegeven dat hij het onrechtmatig karakter van de dreigbrief inzag en zich er ook niet van gedistantieerd. Met het schrijven van de brief van 11 november 2016 heeft eiser er aan bijgedragen dat de pressie op gedaagde werd opgevoerd. Gegeven de inhoud van de dreigbrief kan bovendien het uiten van niet onderbouwde beschuldigingen door eiser in de pers worden opgevat als “hulp” aan feitelijke uitvoering van de dreigementen. De voorzieningenrechter concludeert dat eiser van gedaagde ten aanzien van de interpretatie van rechtelijke uitspraken een fijnbesnaardheid verlangt waarvan hij zelf tot op heden allerminst heeft blijk gegeven. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de in het artikel van Quotenet geciteerde uitlating niet onrechtmatig is.

 

IEPT20181003, Rb Noord-Holland, Uitlating in artikel Quotenet

 

ECLI:NL:RBNHO:2018:10299