Inbreuk op auteursrecht foto's aangenomen door gebruik op website

Print this page 07-03-2019
IEPT20181031, Rb Midden-Nederland, ANP

Inbreuk op auteusrechten foto's aangenomen: foto's zijn resultaat van originele en creatieve keuzes van de makers en hebben aldus een oorspronkelijk karakter en dragen persoonlijk stempel van de maker, ANP komt recht toe om de auteursrechten te beheren en exploiteren, gedaagde heeft foto's zonder toestemming in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding openbaar gemaakt op zijn website, onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. Schadevergoeding begroot op € 523,13: aangesloten wordt bij de gemiddelde licentievergoeding van € 198,75 per foto, opslag van 25% gehanteerd als vergoeding misgelopen exposure door ontbreken naamsvermelding, geen schadevergoeding toegekend voor gestelde afbreuk aan zelfbeschikkingsrecht.

 

AUTEURSRECHT

 

ANP exploiteert een beeldbank met foto's. Gedaagde heeft een tweetal foto's zonder toestemming en vermelding van ANP op zijn website geplaatst. Nadat gedaagde erop gewezen is dat de foto's auteursrechtelijk beschermd zijn, dat gebruik van deze foto's zonder toestemming van de rechthebbende auteursrechtinbreuk oplevert en dat hierdoor schade is geleden, heeft gedaagde de foto's van de site verwijderd. Gedaagde is echter na herhaalde sommatie niet tot betaling overgegaan. 

 

Gedaagde stelt dat de foto's niet auteursrechtelijk beschermd zijn. De rechtbank gaat daaraan voorbij. Onweersproken is gesteld dat de makers van de foto's originele en creatieve keuzes hebben gemaakt en een eigen en oorspronkelijk karakter bezitten. Aldus staat vast dat aan ANP de auteursrechten op de foto's toekomen. Gedaagde heeft de foto's, zonder daarvoor toestemming van ANP te hebben, in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding openbaar gemaakt op zijn website. Gedaagde heeft om die reden inbreuk gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van ANP en daarmee onrechtmatig gehandeld. Gedaagde is dan ook verplicht de schade van ANP te vergoeden. De rechter gaat voorbij aan het verweer van gedaagde dat hem geen verwijt valt te maken van de inbreuk, omdat ook onbewuste schending van auteursrechten voor rekening en risico van de inbreukmaker komt. 

 

De schade is niet exact vast te stellen. Uitgangspunt is dat de rechthebbende ten minste aanspraak heeft op een schadevergoeding die gelijk staat aan de licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest. Aansluiting wordt gezocht bij de tarieveniljst 2015 van de Stichting Foto Anoniem.De rechtbank gaat uit van het gemiddelde van de tarieven die gelden voor gebruik van een foto tot één week op een website met een .nl domeinnaam. De rechtbank komt dan op een vergoeding van € 397,50 voor de twee foto's gezamenlijk. Daarbij wordt een opslag van 25% gehanteerd als vergoeding voor misgelopen exposure als gevolg van het ontbreken van de naamsvermelding. De opslag komt in totaal neer op € 99,38. Er wordt geen schadevergoeding toegekend wegens afbreuk aan het zelfbeschikkingsercht, omdat aangenomen kan worden dat de waarde van de exclusiviteit van de twee foto's is meegenomen in de licentievergoeding. 

 

IEPT20181031. Rb Midden-Nederland, ANP

 

ECLI:NL:RBMNE:2018:6655