Geïntimeerde niet (meer) in staat tot overdracht van domeinnaam waardoor koopovereenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden

Print this page 06-12-2018
IEPT20181106, Hof Arnhem-Leeuwarden, Verkoop domeinnamen via Marktplaats

Koopovereenkomst domeinnamen incl. bedrijfsactiviteit en internetplatforms niet vernietigbaar: appellant niet voldaan aan onderzoeksplicht ten aanzien van de mededeling “omzet nog te factureren van circa € 11.000” en dus geen sprake van dwaling. Koopovereenkomst gedeeltelijk ontbonden wegens non-conformiteit: geïntimeerde niet (meer) in staat om de domeinnaam RijschoolVinden.nl over te dragen. € 100,- Verlaging koopprijs als gevolg van partiële ontbinding koopovereenkomst: overgrote deel van de koopprijs van € 7500 heeft betrekking op het internetplatform gekoppeld aan de domeinnaam StukadoorVinden.nl.

 

IE-VERBINTENISSENRECHT

 

Geïntimeerde heeft op Marktplaats een advertentie geplaatst, waarin hij domeinnamen (inclusief bedrijfsactiviteiten en internetplatforms) ter overname heeft aangeboden. Naar aanleiding van deze advertentie heeft appellant gereageerd en hebben partijen een koopovereenkomst gesloten.  

Volgens appellant is door geïntimeerde ten onrechte de indruk gewekt dat een omzet van circa € 11.000,- te factureren zou zijn en komt geïntimeerde in de omstandigheden van het geval geen beroep toe op een veronderstelde onderzoeksplicht van appellant. Het hof deelt het oordeel van de kantonrechter dat het op de weg van appellant had gelegen om verder onderzoek te verrichten naar de door appellant gestelde mededeling over de omzet. Hiervoor acht het hof van belang dat de mededeling is gedaan in een advertentie op Marktplaats gericht op de verkoop van leadplatforms en dat appellant als ondernemer jegens geïntimeerde is opgetreden. Naar oordeel van het hof kan de beweerdelijke mededeling niet gezien worden als een harde toezegging of garantie waardoor niet kan worden gezegd dat geïntimeerde een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst op grond van dwaling is afgewezen.

 

De door appellant ingestelde eiswijziging in hoger beroep heeft betrekking op de vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst wegens non-conformiteit. Volgens appellant is hiervan sprake omdat de domeinnamen RijschoolVinden.nl en DakdekkerVinden.nl in het geheel niet aan hem zijn overgedragen. Uit productie 7 van de memorie van grieven volgt dat de domeinnaam RijschoolVinden.nl niet op naam van geïntimeerde staat geregistreerd. Het hof leidt hieruit af geïntimeerde niet (meer) in staat is om deze domeinnaam over te dragen wat een tekortkoming oplevert die de gedeeltelijke ontbinding, voor zover het de koopovereenkomst met betrekking tot de domeinnaam RijschoolVinden.nl betreft, rechtvaardigt.

Het hof schat, conform artikel 6:270 BW,  de evenredige vermindering van de prestatie aan de zijde van appellant op € 100,-. Hierbij hanteert het hof als uitgangspunt dat de totale koopprijs € 7500,- bedraagt en betrekking heeft op de overdracht van een zevental domeinnamen en een internetplatform dat gekoppeld is aan de domeinnaam StukadoorVinden.nl en dat het overgrote deel van de koopprijs betrekking heeft op dat internetplatform.

 

IEPT20181106, Hof Arnhem-Leeuwarden, Verkoop domeinnamen via Marktplaats

 

ECLI:NL:GHARL:2018:9666