€ 322,50 schadevergoeding voor gebruik foto op website

Print this page 06-12-2018
IEPT20181107, Rb Limburg, Foto zonder toestemming

Gedaagde maakt inbreuk op auteursrecht eiser: foto geplaatst op website zonder toestemming en betaling van vergoeding aan eiser. € 322,50 schadevergoeding en € 177,50 vergoeding van de kosten ter vaststelling en invordering van de schade: hoogte schadevergoeding in samenspraak met tarieven van Stichting Foto Anoniem en niet door gedaagde betwist en vergoeding van kosten niet gemotiveerd betwist.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiser beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Gedaagde exploiteerde een website waarop de foto, waarvan eiser auteursrechthebbende is, is geopenbaard zonder naamsvermelding van de fotograaf en/of rechthebbende. Gedaagde is in de gelegenheid gesteld om een licentie aan te kopen, maar heeft dat niet gedaan. De kantonrechter concludeert dat voldoende vast is komen te staan dat de foto zonder toestemming van eisende partij en zonder vermelding van haar naam als maker op de website is geplaatst en daarmee openbaar is gemaakt. Gelet daarop is sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eisende partij en daarmee van onrechtmatig handelen van gedaagde partij jegens eisende partij.

 

De kantonrechter constateert dat gedaagde partij met geen enkel woord de berekeningswijze en de uitkomst van de hoogte van de schadevergoeding betwist. De gevorderde schadevergoeding van € 322,50 wordt redelijk en voldoende toegelicht en daarom toegewezen.

 

De kantonrechter constateert dat gedaagde partij geen specifiek verweer heeft gevoerd tegen de gevorderde vergoeding van de kosten die eiser heeft moeten maken ter vaststelling en invordering van de schade ad € 177,50. Bij gebrek aan een gemotiveerde betwisting, wordt ook dit deel van de vordering toegewezen.

 

IEPT20181107, Rb Limburg, Foto zonder toestemming

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:10485