Auteursrechtinbreuk op Esterel-producten aangenomen

Print this page 28-03-2019
IEPT20181121, Rb Amsterdam, Esterel v Cobeco

Geen sprake van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd: enkele duur van relatie onvoldoende om duurovereenkomst aan te nemen nu het bestaan hiervan wordt betwist, niet nader toegelicht waarom sprake is van duurovereenkomst en geen andere omstandigheden waaruit duurovereenkomst blijkt, geen sprake van  exclusiviteitsafspraak. Geen tekortkoming in nakoming van Marketing overeenkomst: producten waren permanent uitgestald in showroom waardoor is voldaan aan promotieverplichting. Niet vast te stellen of sprake is van economische machtspositie en misbruik hiervan: onvoldoende inzicht gegeven in voor de beoordeling essentiële feiten en omstandigheden. Inbreuk op auteursrecht Esterel aangenomen: auteursrechten kunnen enkel worden overgedragen door middel van een daartoe bestemde akte, niet door overname van een bedrijf, geen sprake van auteursrecht op basis van opdracht tot productie, Cobeco-producten maken auteursrechtinbreuk op Esterel-producten.

 

AUTEURSRECHTOVEREENKOMSTEN - MISBRUIK MACHTSPOSITIE

 

Esterel produceert [Producten]. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1 is een groothandel in [het product]. Deze laatste heeft een moederbedrijf. Cobeco en Cobeco Manufactering vervullen respectievelijk de rol van producent van en groothandel in [het product]. Cobeco produceert de producten onder hun eigen naam (‘private label’). Gedaagde in conventie, is sinds lange tijd klant van Esterel. In 2015 wordt deze handelsrelatie beëindigd door gedaagde in conventie. Esterel constateert dat gedaagde in conventie  Cobeco-producten aanbiedt op haar website. Esterel stelt dat gedaagde in conventie en Cobeco auteursrechtinbreuk maken op de [Producten]. Esterel vordert schadevergoeding wegens onrechtmatige opzegging van de duurovereenkomst. Daarnaast vraagt zij de rechtbank gedaagde in conventie te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding wegens de niet nakoming van de Marketing Overeenkomst en wegens verboden misbruik van economische afhankelijkheid van Esterel. Ook vraagt Esterel een verklaring voor recht dat de gedaagden beiden inbreuk maken op de merkenrechten van Esterel en om een bevel om de auteursrechtinbreuken dan wel slaafse nabootsing te staken.

 

Zowel in conventie als in reconventie oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van een duurovereenkomst. Nu door gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1, het bestaan van een dergelijke overeenkomst wordt betwist, is de enkele duur van de handelsrelatie niet voldoende om een duurovereenkomst aan te nemen. Esterel heeft echter niet nader toegelicht waarom sprake is van een duurovereenkomst. Ook zijn er geen andere omstandigheden op grond waarvan een duurovereenkomst aangenomen kan worden. Zo is bijvoorbeeld niets gebleken van het bestaan van een exclusiviteitsafspraak.

 

Nu gedaagde in conventie de producten van Esterel permanent heeft uigestald in de showroom heeft zij voldaan aan haar promotieverplichting. Aldus is er geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van de Marketing overeenkomst.

 

Esterel heeft onvoldoende inzicht gegeven in omstandigheden die voor de beoordeling van het bestaan van een economische machtspositie essentieel zijn. De rechtbank kan dan ook niet vaststellen of gedaagde in conventie een dergelijke machtspositie bekleed en of zij hier misbruik van maakt.

 

De rechtbank oordeelt dat de auteursrechten toekomen aan Esterel. De auteursrechten van [de producten] kunnen niet door gedaagde in conventie verkregen worden nu daarvoor overname door het moederbedrijf van een producent van [de producten] niet voldoende is. De auteursrechten hadden in dat geval overgedragen moeten worden aan gedaagde in conventie middels een daartoe bestemde akte. De rechtbank stelt dat gedaagde in conventie geen opdracht heeft kunnen geven voor de productie van [de producten], zodat ook op die manier geen auteursrechten zijn verkregen. Nu de totaalindrukken van de Cobeco-producten overeenkomen met die van de [Producten], houdt dit in dat zowel Cobeco als gedaagde in conventie inbreuk maken op de auteursrechten van Esterel.

 

IEPT20181121, Rb Amsterdam, Esterel v Cobeco

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:8424