Klachten tegen vaststelling rechtmatigheid en verbindendheid regeling thuiskopieheffing verworpen

Print this page 07-12-2018
IEPT20181207, HR, HP v De Staat en Thuiskopie
(Met dank aan Sikke Kingma, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)

Aangevoerde klachten tegen oordeel dat regeling thuiskopieheffing in AMvB’s 2012/2013 en 2015 niet onverbindend en onrechtmatig is, kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

 

AUTEURSRECHT

 

Ingevolge artikel 16c lid 1 van de Auteurswet (Aw) vormt het reproduceren/kopiëren van een werk door een natuurlijke persoon voor eigen gebruik geen inbreuk op het auteursrecht op dat werk, maar is daarvoor wel een billijke vergoeding/compensatie verschuldigd. Deze vergoeding  die in Nederland vaak wordt aangeduid als thuiskopievergoeding, moet worden betaald door de fabrikant of importeur van het voorwerp waarop wordt gereproduceerd (lid 2). Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kunnen de voorwerpen worden aangewezen ten aanzien waarvan de vergoeding verschuldigd is en kunnen regels over de hoogte van die vergoeding worden gesteld (lid 6). Krachtens artikel 16d Aw moet de vergoeding worden betaald aan Stichting de Thuiskopie. Met bovenstaande regelgeving is implementatie beoogd van  artikel 5 lid 2 onder b van Richtlijn 2001/29/EG (de Auteursrechtrichtlijn) waarin is bepaald dat de lidstaten beperkingen of restricties op het reproductierecht kunnen stellen ten aanzien reproducties voor privégebruik die gemaakt zijn zonder enig direct of commercieel belang, mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen.

 

Volgens HP, Dell, Imation en FIAR zijn de AMvB’s uit 2012/2013  en  de AmvB uit 2015 onverbindend wegens strijdigheid met hogere regelgeving dan wel het verbod van willekeur en/of het zorgvuldigheidsbeginsel en heeft de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door deze AMvB's uit te vaardigen. Het hof Den Haag oordeelde echter op 23 mei 2017 dat hier geen sprake van is (IEPT20170523). De aangevoerde klachten tegen dit oordeel kunnen volgens de Hoge Raad niet tot cassatie leiden. Nu de klachten naar het oordeel van de Hoge Raad niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling behoeft dit oordeel gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering.

 

IEPT20181207, HR, HP v De Staat en Thuiskopie

 

(kopie originele arrest)