Delen opgenomen telefoongesprek met raadslid niet onrechtmatig

Print this page 14-02-2019
IEPT20181211, Hof Arnhem-Leeuwarden, Opgenomen telefoongesprek raadslid

Opnemen telefoongesprek met raadslid (appellant), waarin hij aanwijzingen gaf die het mogelijk maakte naam voorgedragen burgermeester te achterhalen en dit gesprek delen met anderen niet onrechtmatig: raadslid is publiek persoon die zich heftiger kritiek moet laten welgevallen dan een burger, misstand, nu raadslid geheimhoudingsverplichting (artikel 2:5 Awb) en Gedragscode bestuurlijke integriteit heeft geschonden, zwaarwegend publiek belang bij het naar buiten treden, onvoldoende gebleken dat journaliste na ontkenningen raadslid misstand ook op andere manier kon aantonen. Journaliste niet gebonden aan door raadslid bedongen vertrouwelijkheid: enkel eenzijdig melden dat wat raadslid zegt vertrouwelijk is leidt niet tot gebondenheid journaliste daaraan en raadslid had zich bewust moeten zijn van risico dat delen gesprek ondanks gevraagde vertrouwelijkheid openbaar zouden worden.

 

PUBLICATIE

 

In de tweede helft van 2014 diende in de gemeente [naam gemeente] een waarnemend burgemeester te

worden benoemd. Het raadslid (appellant) maakte als fractievoorzitter deel uit van de benoemingscommissie. [journalist 1] heeft een telefoongesprek gevoerd met het raadslid, waarin onder meer de benoeming van de nieuwe burgermeester aan de orde kwam. [journalist 2] (de journaliste) heeft het gesprek opgenomen. Hoewel het raadslid niet vertelde wie de beoogde kandidaat was heeft hij wel zoveel informatie gegeven dat de journaliste kon achterhalen wie de beoogde kandidaat was. Op zondag 9 november 2014 heeft de journaliste contact opgenomen met de burgemeester van [naam gemeente] en heeft zij hem de naam medegedeeld van de persoon die zij meende dat die in beeld was voor de functie en gevraagd of deze persoon inderdaad de beoogd waarnemend burgemeester was. De burgemeester heeft daar niet op geantwoord. Vervolgens heeft de burgemeester in overleg met het kabinet van de commissaris van de koning diezelfde dag nog de naam van de nieuwe waarnemend burgemeester via een persbericht bekend gemaakt. Na de publicatie van dit persbericht is de voorzitter van de benoemingscommissie door de journaliste gebeld. In dat gesprek is de voorzitter duidelijk geworden dat een van de fractievoorzitters in de benoemingscommissie met de journalist(e) moest hebben gesproken. Op de vraag van de voorzitter of dit het raadslid is geweest, heeft de journaliste bevestigend geantwoord. In de dagen hierop heeft de journaliste haar opname van het telefoongesprek ter beschikking gesteld van een of meer leden van de gemeenteraad. Vervolgens is een onderzoek verricht naar het raadslid. Het raadslid heeft aangifte gedaan tegen de journaliste, waarbij geen straf of maatregel is opgelegd. Het raadslid stelt nu dat de journaliste onrechtmatig heeft gehandeld. In eerste aanleg wees de rechtbank de vorderingen van het raadslid af. Het vonnis wordt bekrachtigd.

 

Het hof oordeelt dat geen sprake is van een onrechtmatige daad. Hierbij wordt overwogen dat het raadslid een publiek persoon is die zich heftiger kritiek moet laten welgevallen dan een burger en dat sprake is van een misstand, gelet op het feit dat het raadslid zijn geheimhoudingsverplichting op grond van artikel 2:5 Awb en de Gedragscode bestuurlijke integriteit heeft geschonden. Voorts is sprake van een zwaarwegend belang bij het naar buiten treden, omdat onvoldoende is gebleken dat de journaliste na de ontkenningen van het raadslid de misstand op een andere manier had kunnen aantonen. Ten slotte wordt nog overwogen dat de journaliste niet gebonden is aan de door het raadslid bedongen vertrouwelijkheid, omdat het enkel eenzijdig melden van dat wat hij zegt vertrouwelijk is niet leid tot gebondenheid van de journaliste. Daarnaast had het raadslid zich bewust moeten zijn van het risico dat delen van het gesprek openbaar zouden worden gemaakt, ondanks de gevraagde vertrouwelijkheid.

 

IEPT20181211, Hof Arnhem-Leeuwarden, Opgenomen telefoongesprek  raadslid

 

ECLI:NL:GHARL:2018:10765