€ 1440,00 schadevergoeding voor zonder toestemming plaatsen van zes foto’s ‘dieren in nood’ op website

Print this page 19-03-2019
IEPT20181220, Rb Noord-Holland, K&K BHV & Brandweer Opleidingen

Auteursrechtinbreuk door zes foto’s zonder toestemming op website te plaatsen: geen sprake van inline of embedded linken nu de foto’s door gedaagde vanaf diens eigen server werden getoond en geen gerechtigd gebruik van citaatrecht aangezien gehele artikelen inclusief foto’s zijn overgenomen van de website van RTV Noord-Holland. € 1440,00 schadevergoeding toegekend: aangesloten bij de gebruikelijke licentievergoeding van € 240,00 per foto. Gedaagde veroordeeld in artikel 1019h Rv proceskosten van € 1.884 die billijk worden geacht: gedaagde heeft gelegenheid gekregen zaak in het voortraject af te doen maar is daar niet op ingegaan.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiser is professioneel fotograaf en exploiteert zijn foto’s door middel van zijn eenmanszaak Mizzle Media. Eiser is auteursrechthebbende op de zes foto’s ‘dieren in nood’. Gedaagde exploiteert een website waarop nieuwsitems staan van ongevallen met en de reddingsacties van dieren waarbij de foto’s getoond zijn. Gedaagde heeft deze foto’s zonder toestemming van eiser geopenbaard op zijn website. Ook heeft gedaagde de naam van eiser niet vermeld.

 

De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van inline of embedded linken waardoor gedaagde, als eigenaar van zijn website, niet zonder toestemming van de auteursrechthebbenden via links kan doorverwijzen naar beschermde werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn. Daarnaast is niet enkel sprake van een citaat nu gedaagde van vier foto’s de gehele artikelen inclusief foto’s heeft overgenomen van de website van RTV Noord-Holland waardoor gedaagde zich niet kan beroepen op het citaatrecht ex art. 15a Auteurswet. De kantonrechter concludeert dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser.  

 

Met de inbreuk op de auteursrechten van eiser is sprake van onrechtmatig handelen op grond waarvan gedaagde schadeplichtig is. De kantonrechter is van oordeel dat de gevorderde schadevergoeding van € 240,00 per foto redelijk is nu dit aansluit bij de gebruikelijke licentievergoeding die eiser hanteert. Aldus wordt een bedrag van € 1440,00 toegewezen.

 

Eiser heeft gedaagde in het voortraject in de gelegenheid gesteld de kwestie af te doen zonder gerechtelijke procedure. Gedaagde is daar niet op ingegaan waardoor eiser hem terecht in rechte heeft betrokken met de daarbij behorende kosten. De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot betaling van de proceskosten welke zijn vastgesteld op € 1884,75. 

 

IEPT20181220, Rb Noord-Holland, K&K BHV & Brandweer Opleidingen

 

ECLI:NL:RBNHO:2018:11702