Oordeel dat in geheimhoudingsbeding tevens een non-concurrentiebeding ligt besloten geen juridische misslag

Print this page 29-05-2019
IEPT20190129, Hof Amsterdam, CVmaker v Resumedia

Gevorderde schorsing tenuitvoerlegging kortgedingvonnis op grond van juridische misslag afgewezen: of voorzieningenrechter had mogen oordelen dat in geheimhoudingsbeding tevens een non-concurrentiebeding lag besloten kan niet zonder relevant feitelijk of juridisch onderzoek worden vastgesteld.

 

EXECUTIEGESCHIL

 

Executiegeschil. Kort geding vonnis niet gepubliceerd. Resumedia stelt dat CVmaker inbreuk maakt op hun handelsnaam en wanprestatie pleegt omdat CVmaker althans [appellant sub 2] en [appellant sub 3] bij hun werkzaamheden als programmeurs voor Resumedia gebonden zijn geraakt aan een geheimhoudingsbeding. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de op wanprestatie en onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen van Resumedia toegewezen. De vraag waar het in het incident om gaat is of voldoende grond bestaat tot schorsing van de executie van het vonnis waarvan beroep op de voet van artikel 351 Rv.

 

Voor zover CVmaker heeft gesteld dat klaarblijkelijk sprake is van een juridische misslag omdat de voorzieningenrechter niet had mogen oordelen dat in het geheimhoudingsbeding tevens een non-concurrentiebeding lag besloten, overweegt het hof dat, om te (kunnen) concluderen dat van een tot schorsing van de executie nopende juridische misslag sprake is, ten minste is vereist dat dit klaarblijkelijk het geval is, dat wil zeggen dat reeds op het eerste gezicht, dus zonder relevant nader feitelijk of juridisch onderzoek, zonder meer duidelijk is dat een juridisch oordeel in een bepaalde rechtsoverweging onjuist is. Daarvan is hier volgens het hof geen sprake, omdat wat CVmaker c.s. ter onderbouwing van deze stelling hebben aangevoerd een uitvoerig juridisch inhoudelijk betoog betreft – waarmee dus op zichzelf al niet aan genoemd vereiste wordt voldaan – en, voorts, de desbetreffende stellingen door Resumedia c.s. gemotiveerd zijn betwist en het geschil in de hoofdzaak betreffen, zodat nader onderzoek daaromtrent ertoe zou leiden dat het hof buiten de grenzen van het executiegeschil treedt. Een executiegeschil mag immers geen verkapt appel vormen.

 

IEPT20190129, Hof Amsterdam, CVmaker v Resumedia

 

ECLI:NL:GHAMS:2019:23