Tussenvonnis in thuiskopie-saga

Print this page 28-03-2019
IEPT20190213, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation

Imation alleen thuiskopievergoeding verschuldigd voor leveringen van blanco gegevensdragers aan particuliere eindverwervers: “Mutalisaton-stelsel” gelet op oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) strijdig met artikel 5(2). Oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) dat Imation geen beroep op terugbetaling/verrekening heeft inzake thuiskopie voor professioneel gebruik onjuist in licht van antwoord prejudiciële vragen (IEPT20171006). Imation krijgt gelegenheid te reageren op betoog Thuiskopie op grond van A-contract. Geen ongerechtvaardigde verrijking bij Thuiskopie: teveel betaalde bedrag niet in eigen vermogen Thuiskopie is gevloeid, maar afgedragen aan rechthebbenden. Staat moet Sman-rapport op grond waarvan wordt gesteld dat Thuiskopieheffing niet te hoog was in geding brengen. Imation moet zich uitlaten over vraag of in AmvB’s bepaalde thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was. Vaststaand dat Imation volledige bedrag aan betaalde thuiskopievergoeding als kostenpost heeft doorberekend aan haar afnemers. In incassoprocedure dienen partijen zich voor geval dat thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was uit te laten over te hanteren parameters. In restitutieprocedure geoordeeld dat terugbetaling thuiskopieheffing aan Imation niet te verenigen is met Unierecht: leidt tot verlaging kosten en grotere winstmarge Imation, dus tot verrijking. Imation krijgt mogelijkheid inzichtelijk te maken dat zij gestelde omzetschade heeft geleden, waardoor terugbetaling niet in strijd met Unierecht zou zijn. Gestelde onrechtmatige uitlatingen van staatssecretaris van Justitie niet inhoudelijk behandeld wegens parlementaire immuniteit.

 

AUTEURSRECHTPUBLICATIE

 

In deze uitspraak worden twee zaken behandeld: de zogenoemde incassozaak tussen Stichting de Thuiskopie en Imation en de zogenoemde restitutiezaak tussen Imation en Stichting de Thuiskopie en de Staat. In de incassozaak vordert Stichting de Thuiskopie een geldbedrag aan niet betaalde thuiskopievergoeding. in deze zaak is reeds een tussenvonnis gewezen (IEPT20130220) en een in tussentijds appel gewezen tussenarrest (IEPT20150526). In de restitutieprocedure vordert Imation restitutie van volgens haar te veel betaalde thuiskopievergoeding en schadevergoeding. Zie in deze zaak ook het tussenvonnis van 8 maart 2017 (IEPT20170308), waarin prejudiciële vragen zijn gesteld aan de Hoge Raad. Deze vragen zijn beantwoord in het arrest van 6 oktober 2017 (IEPT20171006).

 

Partijen krijgen de gelegenheid om een aantal aktes te nemen over onder andere de vraag of de in de AmvB;s bepaalde thuiskopievergoeding daadwerkelijk te hoog was in de zin dat de totale opbrengst van de op de traditionele dragers geheven thuiskopievergoeding daadwerkelijk hoger was dan hetgeen een billijke compensatie vormde voor het thuiskopiëren met deze dragers. Ook wordt geoordeeld dat vaststaat dat Imation het volledige bedrag aan betaalde thuiskopievergoeding als kostenpost heeft doorberekend aan haar afnemers. Hierdoor wordt in de restitutieprocedure geoordeeld dat terugbetaling van de thuiskopieheffing aan Imation niet te verenigen is met Unierecht. Dit zou namelijk leiden tot een verlaging van de kosten en een grotere winstmarge van Imation, dus tot verrijking. Slechts indien Imation kan aantonen dat zij omzetschade heeft geleden zou de terugbetaling niet in strijd met het Unierecht zijn.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:1251