AMP moet van SENA ontvangen bedrag terugbetalen

Print this page 06-06-2019
IEPT20190312, Hof Den Haag, SENA v AMP

Partij kan zich voor het eerst in hoger beroep voegen en zelfstandig stellingen aanvoeren indien die niet strijdig zijn met de stellingen van de partij aan wiens zijde wordt gevoegd. Tussen AMP en Tell Sell was gelet op gesloten overeenkomst voor naburige rechten “Lolly” rechtsgeldig een billijke vergoeding van € 3.000 afgesproken die ook is betaald. Stelling dat ‘Lolly’-Opname door Tel Sell slechts gebruikt mocht worden onder de voorwaarde dat aan de rapportageverplichting werd voldaan en aan deze verplichting niet is voldaan faalt: recht om ‘Lolly’-Opname te gebruiken berust op de wet (artikel 7 WNR) en niet op toestemming rechthebbende, Tell Sell mocht op grond van artikel 7 WNR opname gebruiken, zeker nu daarvoor billijke vergoeding was betaald. Recht om op grond van artikel 7 WNR ‘Lolly’-Opname te gebruiken zonder additionele vergoeding overgedragen aan Suerte / LM Products: overgedragen bij overdracht activa Tell Sell op grond van artikel 3:94 BW en in ieder geval als kwalitatief recht ex artikel 6:251 BW.

 

PROCESRECHTNABURIGE RECHTEN

 

Hoger beroep tegen het vonnis van 8 februari 2017 (IEPT20170208), op basis waarvan SENA iets meer dan € 600.000 aan AMP c.s. heeft betaald voor het gebruik van het nummer ‘Lolly’ in Tell Sell reclames.  Het vonnis wordt vernietigd.

 

RTL heeft zich in hoger beroep gevoegd bij SENA. Het Hof overweegt dat een partij zich voor het eerst in hoger beroep kan voegen en zelfstandig stellingen kan aanvoeren indien die niet strijdig zijn met de stellingen van de partij aan wiens zijde wordt gevoegd. Dat is in casu het geval.

 

Vervolgens oordeelt het hof dat tussen AMP en Tell Sell voor de naburige rechten van het nummer “Lolly” rechtsgeldig een billijke vergoeding van € 3.000 afgesproken was en dat dit bedrag ook is betaald. De stelling dat de ‘Lolly’-Opname door Tel Sell slechts gebruikt mocht worden onder de voorwaarde dat aan de rapportageverplichting werd voldaan, terwijl dat niet het geval is wordt niet gevolgd. Het recht om de ‘Lolly’-Opname te gebruiken berust volgens het hof op de wet (artikel 7 WNR) en niet op toestemming van de rechthebbende. Hierdoor mocht Tell Sell op grond van dit artikel de opname gebruiken, zeker nu daarvoor een billijke vergoeding was betaald. Het recht om op grond van artikel 7 WNR de opname te gebruiken zonder additionele vergoeding is naar het oordeel van het hof op grond van artikel 3:94 BW dan wel 6:251 BW overgedragen aan Suerte / LM Products. AMP c.s. wordt daarom veroordeeld om het van SENA ontvangen bedrag terug te betalen.

 

IEPT20190312, Hof Den Haag, SENA v AMP

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:739