Vermoeden van schending artikel 21 Rv in fotozaak: informatie tarievenlijst weggelaten

Print this page 03-05-2019
IEPT20190322, Rb Amsterdam, Kaasfoto

Auteursrechtinbreuk door openbaarmaking foto van een Franse Morbier-kaas op website zonder toestemming. Eiseres in de gelegenheid gesteld te reageren op vermoeden van schending artikel 21 Rv: eiseres lijkt informatie van tarievenlijst te hebben weggelaten die tot de conclusie leidt dat lagere tarieven van toepassing zijn dan geëist.

 

AUTEURSRECHT

 

Fotozaak. Gedaagde heeft ter zitting niet langer betwist dat een door eiseres gemaakte foto van een Franse Morbier-kaas op haar website heeft gestaan. Nu niet in geschil is dat aan de foto auteursrechtelijke bescherming toekomt, is naar het oordeel van de kantonrechter sprake van inbreuk op het op de foto rustende auteursrecht. Dat de foto al op de website stond voordat gedaagde hiervan eigenaar werd, doet hier niet aan af.

 

Voor de begroting van haar schade heeft [eiseres] verwezen naar de tarieven van de Stichting Foto Anoniem 2015, waarvan zij een kopie in het geding heeft gebracht. Bij deze door eiseres overgelegde tarievenlijst lijkt echter informatie weggelaten. Het onderste deel van de op internet openbaar beschikbare Tarievenlijst Stichting FotoAnoniem 2015 vermeldt namelijk dat de door eiseres ingebrachte prijzen gelden voor de homepage van de site. Indien het - zoals in casu - gaat om een foto op een subpagina wordt een korting toegepast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ingebrachte tarievenlijst)

 

 

 

 

 

 

 

 

(online beschikbare tarievenlijst)

 

Als inderdaad sprake is van het weglaten van de hierboven weergegeven informatie is dat in strijd met artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarin is bepaald dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Eiseres heeft dan ten onrechte informatie weggelaten die tot de conclusie leidt dat lagere tarieven van toepassing zijn dan door haar bepleit. Als sprake is van schending van artikel 21 Rv heeft de kantonrechter het voornemen daaraan consequenties te verbinden. Eiseres wordt daarom in de gelegenheid worden gesteld zich voorafgaand aan een beslissing op dit punt uit te laten. Op deze uitlating mag gedaagde vervolgens nog reageren. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

 

IEPT20190322, Rb Amsterdam, Kaasfoto

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:2123