Ook het hof is van oordeel dat de uitingen geen onrechtmatige hetze opleveren

Print this page 05-07-2019
IEPT20190409, Hof Amsterdam, Telegraaf

Onvoldoende onderbouwd welke in het bestreden vonnis weergegeven feiten onjuist dan wel onvolledig zijn: het hof neemt de door de rechtbank vermelde feiten als uitgangspunt voor overige grieven. Uitingen waarbij de woning van appellant is afgebeeld niet onrechtmatig: niet weersproken dat geen van geïntimeerden betrokkenheid heeft gehad bij het maken van de foto van het woonhuis van appellant. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat geen van de andere publicaties en twitterberichten onrechtmatig zijn: de uitingen vallen binnen de grenzen van de uitingsvrijheid, vinden voldoende steun in de feiten c.q. onrechtmatigheid onvoldoende toegelicht door appellant.

 

PUBLICATIE

 

In het bestreden vonnis (IEPT20171101) heeft de rechtbank appellant niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering tegen TMG en de vorderingen voor het overige afgewezen. Het artikel in de Telegraaf over doodsbedreigingen van appellant aan de advocaat is niet onrechtmatig. Gesteld noch gebleken is waarom TMG aansprakelijk zou zijn voor de door appellant beweerde onrechtmatige uitingen. De rechtbank komt met betrekking tot het artikel, de twitterberichten en ‘overige berichtgeving’ over appellant tot de conclusie dat, na een wederzijdse belangenafweging, het recht van de redacteur van de Telegraaf op vrije meningsuiting prevaleert boven de bescherming van de eer en goede naam van appellant. Appellant komt tegen de beslissingen van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen in hoger beroep.

 

In grief 1 wordt geklaagd dat de rechtbank ten onrechte een groot aantal uitingen buiten beschouwing heeft gelaten. Het is het hof echter niet duidelijk geworden in welk opzicht de in het vonnis weergegeven feiten in de visie van appellant on juist dan wel onvolledig zijn waardoor het hof de door de rechtbank vermelde feiten als uitgangspunt neemt bij de beoordeling van de overige grieven.

 

Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat geen van de publicaties en twitterberichten onrechtmatig zijn. Wat betreft de publicatie waarin een foto van de woning van appellant is afgebeeld, wordt aangenomen dat geen van geïntimeerden betrokkenheid heeft gehad bij het maken van de foto. Niet de geïntimeerde maar TMG Landelijke Media B.V. is verantwoordelijk voor de publicatie. De twitterberichten vallen binnen de grenzen van de uitingsvrijheid van geïntimeerde. De publicatie waarin verslag wordt gedaan over een incident bij de rechtbank vindt voldoende steun in de feiten. De publicatie waarin gesteld wordt dat de vorige eigenaar van de auto van de appellant een Chinese mensenhandelaar was, is op zichzelf juist. Uit de grieven 9 en 10 wordt onvoldoende duidelijk waartegen de klacht is gericht. De uiting die stelt dat de lening constructie van appellant veelal door criminelen wordt gebruikt is als zodanig niet door appellant betwist.

 

IEPT20190409, Hof Amsterdam, Telegraaf

 

ECLI:NL:GHAMS:2019:1200