Auteursrechtinbreuk kan nog niet worden vastgesteld

Print this page 19-06-2019
IEPT20190410, Rb Midden-Nederland, Rainbow

Of sprake is van auteursrechtinbreuk op software kan nog niet worden vastgesteld: Rb gaat ervan uit dat alle verrichte (onderhouds)werkzaamheden uit de lijst met werkzaamheden een verveelvoudiging inhielden, niet duidelijk wat de door [verweerster sub 1] verrichte werkzaamheden aan de [afkorting softwareproduct 1]-software precies inhouden. Verweersters moeten akte nemen en gedetailleerde toelichting geven over verrichte werkzaamheden in kader van artikel 45j Aw. Gelet op vonnis 22 maart 2017 is door verweersters verstuurde brief aan oude klanten [handelsnaam] onrechtmatig. Rainbow kan in deze procedure alsnog vordering tot schadevergoeding instellen als gevolg van onrechtmatige brief: in civiele procedure geen beginsel dat niet 2x over dezelfde kwestie mag worden geprocedeerd en in eerdere procedure gevorderde rectificatie geldt niet als schadevergoeding. [verweerster sub 2] niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuk: heeft als holdingmaatschappij geen werkzaamheden uitgevoerd aan de software en geen bestuurdersaansprakelijkheid. In licht van verweer gedaagden onvoldoende onderbouwd dat er onvoldoende rectificatiebrieven verstuurd zijn. Verweersters hebben voldaan aan rapportageplicht uit vonnis 22 maart 2017 door aan letterlijke tekst veroordeling te voldoen: geen ruimte voor ruimere uitleg veroordeling aangezien daaruit zonder meer duidelijk moet zijn welke acties moeten worden ondernomen om verbeuren dwangsommen te voorkomen. Verweersters hebben voldaan aan eis om op objectief verifieerbare wijze inzichtelijk te maken of lijst van werkzaamheden klopt: dictum voor tweeërlei uitleg vatbaar, waardoor verificatie bewijsstukken door accountant voldoet aan veroordeling, verweerders hebben zo voldaan aan doel veroordeling.

 

AUTEURSRECHT

 

Rainbow is een ICT-dienstverlener, die zich onder meer bezighoudt met bedrijfssoftware voor logistieke dienstverleners. De [afkorting softwareproduct 1] -software is ontwikkeld door het bedrijf dat handelde onder de naam “ [handelsnaam] ”. handelsnaam] is in 2014 failliet gegaan. Tot dat moment was [verweerster sub 2] bestuurder van [handelsnaam] . Op 27 oktober 2014 heeft Rainbow met de curator van [handelsnaam] een koopovereenkomst gesloten en daarna zijn de activa van [handelsnaam] aan Rainbow overgedragen. Ook de intellectuele eigendomsrechten van de [afkorting softwareproduct 1] -software waren onderdeel van de verkoop. Na een tussenvonnis op 28 december 2016 (IEPT20161228) is op 22 maart 2017 is een eindvonnis uitgesproken, waarin onder meer werd geoordeeld dat Rainbow auteursrechthebbende is op de [afkorting softwareproduct 1] –software en verweersters met het versturen van de brief van medio december 2014 aan oude klanten van [handelsnaam] onrechtmatig hebben gehandeld. In deze procedure wordt gesteld dat sprake is van auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen door verweersters.

 

De rechtbank oordeelt dat nu nog niet kan worden vastgesteld of sprake is van auteursrechtinbreuk, omdat niet duidelijk is wat de door [verweerster sub 1] verrichte werkzaamheden aan de [afkorting softwareproduct 1]-software precies inhouden. Verweersters moeten daarom een akte nemen en een gedetailleerde toelichting geven over de verrichte werkzaamheden in het kader van artikel 45j Aw.

 

Gelet op het vonnis van 22 maart 2017 is de door verweersters verstuurde brief aan oude klanten van [handelsnaam] onrechtmatig. Dat ook verder sprake is geweest van ongeoorloofde concurrentie is onvoldoende onderbouwd. Rainbow kan in deze procedure alsnog een vordering tot schadevergoeding instellen als gevolg van de onrechtmatige brief. In een civiele procedure geldt geen beginsel dat niet 2x over dezelfde kwestie mag worden geprocedeerd en de in de eerdere procedure gevorderde (en toegewezen) rectificatie geldt niet als schadevergoeding. Ten slotte wordt nog gediscussieerd over de vraag of verweersters aan het vonnis hebben voldaan met de door hun gedane opgave van de verrichte werkzaamheden. Dat is volgens de rechtbank het geval.

 

IEPT20190410, Rb Midden-Nederland, Rainbow

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:1478