Octrooi voor technische standaarden UMTS en LTEz nieuw en inventief, Frand-verweer faalt

Print this page 10-05-2019
IEPT20190507, Hof Den Haag, Philips v Asus
(Met dank aan Wim Maas, TaylorWessing)

Uitvinding volgens EP 511 ziet op tijdelijke uitzondering op conventionele besturingsschema met doel om oplossing te bieden voor (tijdelijke) problemen die zich daarbij voordoen. 2e hulpverzoek duidelijk (art. 84 EOV): gemiddelde vakman zal begrijpen dat met “lower power level” wordt verwezen naar zendvermogen ná toepassing eerste criterium voor verlagen zendvermogen en vóór toepassing tweede criterium voor het verhogen van het zendvermogen. Tweede hulpverzoek nieuw in licht van 3GPP2-standaard: openbaart niet dat verlaging zendvermogen plaatsvindt binnen een frame (“the predetermined time period”) onder het tijdelijk loslaten van geldend offset, zoals Asus stelt. Ook als lezing Asus wordt gevolgd worden niet alle kenmerken conclusie 1 van 2e hulpverzoek in 3GPP2-standaard “direct en ondubbelzinnig” geopenbaard: lezing van Philips is realistisch alternatief. Rulnick, US 214 en Philips-voorstel niet nieuwheidsschadelijk. 2e hulpverzoek inventief ten opzichte van 3GPP2-standaard gecombineerd met algemene vakkennis: niet inzichtelijk gemaakt op grond waarvan gemiddelde vakman, uitgaande van 3GPP2-standaard – die bij bereiken van bepaalde limiet verlaging van zendvermogen alleen op framebasis openbaart – tot oplossing volgens het octrooi (verlaging en verhoging zendvermogen binnen een frame) zou komen. 2e hulpverzoek inventief ten opzichte van 3GPP2-standaard gecombineerd met US 821: uitvoeringsvariant waarop Asus zich beroept niet nawerkbaar omschreven. 2e hulpverzoek inventief ten opzichte van 3GPP2-standaard gecombineerd met US 214: past niet conventionele vermogensbesturingssysteem toe. 2e hulpverzoek inventief ten opzichte van 3GPP2-standaard gecombineerd met Rulnick: Rulnick bevat geen framestructuur en evenmin eerste en tweede criteria om datazendvermogen in afwijking van het reguliere vermogensbesturingsschema aan te passen. Inventiviteitsaanval op grond van enkel Rulnick in strijd met twee-conclusieregel: nietigheidsgrond had reeds bij MvA moeten worden ingeroepen. 2e hulpverzoek inventief ten opzichte van US 214: openbaart o.a. geen conventioneel vermogensbesturingsprogramma. Inventiviteitsaanval op grond van algemene vakkennis onvoldoende onderbouwd. Asus maakt inbreuk op conclusie 1 2e hulpverzoek: geïncorporeerd in HSUPA-protocol, UMTS-standaard, Asus brengt in NL telefoons op de markt die hieraan voldoen. Geen misbruik van machtspositie wegens schending artikel 4.1 ETSI IPR Policy door octrooi pas na vaststelling van de standaard te melden: niet onderbouwd dat dit artikel erop is gericht zoveel mogelijk tot rechtenvrije standaard te komen. Beroep op Huawei / ZTE arrest (IEPT20150716) faalt: Philips heeft aan notificatieplicht voldaan, Asus geen “willing licensee”, aangezien daadwerkelijke bereidheid Asus om te goeder trouw te onderhandelen over aangaan licentieovereenkomst onder Frand-voorwaarden ontbrak. Inzage licentieovereenkomsten Philips met andere partijen m.b.t. UMTS / LTE portfolio afgewezen: fishing expedition.

 

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

 

Philips is houdster van octrooien die zij essentieel acht voor de technische standaarden UMTS (3G) en LTEz (4G) voor mobiele communicatie. Deze octrooien zijn door Philips bij de standaardisatie-organisatie ETSI als essentieel aangemeld voor de zogenaamde HSPA-optie binnen de UMTS-standaard, waarmee een snelle dataoverdracht kan worden gerealiseerd. Volgens Philips maakt Asus inbreuk op de conclusies 1,9, 10 en 19 en indirecte inbreuk op conclusies 23, 24, 32, 33 en 41 van EP 511, door in Nederland mobiele communicatiemiddelen aan te bieden die voldoen aan HSUPA-protocol van de UMTS-standaard. In eerste aanleg (IEPT20170322), werd het octrooi vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. 

 

Ter zitting heeft Philips laten weten dat zij zich primair beroept op haar tweede hulpverzoek en subsidiair op haar derde hulpverzoek onder de voorwaarde dat die toelaatbaar worden geacht en de bezwaren van Asus hiertegen worden verworpen. Indien deze voorwaarde niet wordt vervuld beroept Asus zich op het octrooi zoals verleend en subsidiair op het eerste hulpverzoek. Het hof is met Philips van oordeel dat de uitvinding volgens het octrooi ziet op een tijdelijke uitzondering op het conventionele besturingsschema met het doel om een oplossing te bieden voor (tijdelijke) problemen die zich daarbij voordoen.

 

Het tweede hulpverzoek wordt duidelijk geacht in de zin van artikel 84 EOV en nieuw in het licht van de 3GPP2-standaard, Rulnick, US 214 en een Philips-voorstel. Het octrooi is ook inventief in het licht van de 3GPP2-standaard gecombineerd met algemene vakkennis, omdat niet inzichtelijk is gemaakt op grond waarvan de gemiddelde vakman, uitgaande van de 3GPP2-standaard – die bij het bereiken van een bepaalde limiet verlaging van het zendvermogen alleen op framebasis openbaart – tot de oplossing volgens het octrooi (verlaging en verhoging van het zendvermogen binnen een frame) zou komen. Ook de overige inventiviteitsaanvallen worden afgewezen.

 

Vervolgens speelt de vraag of Asus inbreuk maakt op conclusie 1 volgens het tweede hulpverzoek. Het hof oordeelt dat dit het geval is. Het octrooi is naar het oordeel van het hof geïncorporeerd in het HSUPA-protocol van de UMTS-standaard. Aangezien Asus in Nederland telefoons op de markt brengt die aan dit protocol voldoen is sprake van inbreuk. De verweren van Asus dat sprake is van misbruik van machtspositie wegens schending van artikel 4.1 van de ETSI IPR Policy falen. Ook  het beroep op het Huawei / ZTE arrest (IEPT20150716) wordt niet gehonoreerd. Het hof oordeelt dat Asus zich niet constructief heeft opgesteld in de besprekingen met Philips en dat de verzoeken om technische toelichting kennelijk het doel hebben gehad inhoudelijke discussie over de licentievoorwaarden te vermijden en zoveel mogelijk vertraging te veroorzaken. Dit gedrag wordt volgens het hof ook wel aangeduid als "hold-out" en is door het HvJEU in Huawei / ZTE als "delaying tactics" waarvan de SEP-gebruiker zich heeft te onthouden aangemerkt. 

 

IEPT20190507, Hof Den Haag, Philips v Asus

 

(kopie origineel arrest)