Levering via printing on demand eveneens ‘in boekvorm voor publiek beschikbaar houden’

Print this page 03-09-2019
IEPT20190717, Rb Amsterdam, Overamstel

Geen opzegging op grond van artikel 16 lid 1 sub b van de overeenkomst: aanbieden via printing on demand (pod) moet naar objectieve maatstaven gezien worden als ‘in boekvorm voor het publiek beschikbaar houden’ van de titel. Geen ontbinding op grond van artikel 25e lid 1 Auteurswet: gemotiveerd weersproken dat sprake is van onvoldoende exploitatie van de titel en enkel meningsverschil over wijze van exploitatie vormt geen zwaarwegende reden.

 

IE-VERBINTENISSENRECHT - AUTEURSRECHT

 

Eiseres is auteur van een boek. Voor de uitgave van het boek heeft eiseres een uitgeefcontract gesloten met Overamstel, een uitgever. Op 1 februari 2017 heeft eiseres vernomen dat Overamstel van plan was exemplaren te leveren via printing on demand (pod). Bij brief van 28 november 2017 heeft eiseres aan Overamstel laten weten het contract te willen beëindigen op grond van artikel 16 lid 1 sub b van het contract. Partijen verschillen van mening  of eiseres met een beroep op genoemd artikel van de overeenkomst gerechtigd was de overeenkomst te beëindigen. Het gaat om de vraag of Overamstel, door de titel via pod aan te bieden, de titel ‘in boekvorm voor het publiek beschikbaar’ heeft gehouden, zoals in de overeenkomst is bedoeld.

 

De rechtbank stelt dat het hier gaat om een modelcontract dat de positie van meerdere, toekomstige partijen beïnvloedt en dat bij de uitleg ervan in beginsel objectieve maatstaven centraal dienen te staan.  De rechtbank is van oordeel dat in een tijd van voortschrijdende technologische ontwikkelingen niet kan worden aangenomen dat is bedoeld fysieke boeken die met behulp van een andere technologie zijn vervaardigd van de term ‘boekvorm’ uit te sluiten. Anders dan eiseres aanvoert is een via pod vervaardigd boek niet als wezenlijk anders te beschouwen dan een gedrukt boek. Aan de in artikel 16 lid 1 sub b bedoelde voorwaarde voor beëindiging van de overeenkomst is niet voldaan.

 

Daarnaast wordt ook niet voldaan aan het vereiste van artikel 25e lid 1 Aw en kan eiseres dus ook niet op deze grond de overeenkomst ontbinden. De rechtbank stelt dat Overamstel gemotiveerd heeft weersproken dat zij de titel onvoldoende exploiteert door deze alleen via pod en als e-book beschikbaar te stellen. Het feit dat partijen van mening verschillen over wat de beste manier van exploitatie is, vormt geen zwaarwegende reden voor ontbinding van de overeenkomst.

 

IEPT20190717, Rb Amsterdam, Overamstel

 

ECLI:NL:2019:RBAMS:5351