Negatieve uitlatingen over Roofclix-product onrechtmatig

Print this page 16-10-2019
IEPT20190814, Rb Den Haag, PS v PON

Uitingen [gedaagde sub 2], waarin hij Roofflex-product op voor Roofclix-product en PS zeer negatieve wijze afzet tegen Roofclix-product onrechtmatig: geen toelaatbare vergelijkende reclame, geen misstand, maar persoonlijke mening van gekrenkte [gedaagde sub 2], niet betwist dat berichten welbewust aan (potentiële) klanten PS zijn gericht en gebruik is gemaakt van kennis over bijv. prijsstellingen Roofclix-product die zijn opgedaan tijdens samenwerking met PS. [gedaagde sub 2] kan geen aanspraak maken op betaling koopprijs voor verkoop octrooien aan PS: pas na de medewerking aan registratie van overdracht octrooien, welke niet heeft plaatsgevonden, kon hij aanspraak maken op betaling.

 

PUBLICATIEOVEREENKOMSTEN

 

[gedaagde sub 2] is de uitvinder van de daktegel die ten grondslag ligt aan het Roofclix-product. Partijen hebben een aantal overeenkomsten gesloten, waaronder een waarbij [gedaagde sub 2] (via zijn bedrijf) een aantal octrooien zou overdragen aan Safe Planet, die op zijn beurt een exclusieve licentie aan PS zou verlenen. Gedaagde heeft echter niet meegewerkt aan de registratie van de overdracht en heeft berichten gestuurd aan (potentiële) klanten. Deze berichten zijn volgens PS onrechtmatig.

 

De rechtbank oordeelt dat de uitingen van [gedaagde sub 2] onrechtmatig zijn. Er is geen sprake van toelaatbare vergelijkende reclame, omdat hij Roofclix op een zeer negatieve wijze afzet tegen zijn eigen product (Roofflex), waardoor niet is voldaan aan de in artikel 194a lid 2 aanhef en onder c BW  opgenomen voorwaarde dat op objectieve wijze een of meer relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen met elkaar worden vergeleken. Er is voorts geen sprake van een misstand, aangezien het gaat om een persoonlijke mening van de gekrenkte [gedaagde sub 2]. De berichten zijn onmiskenbaar bedoeld om PS en het door haar aangeboden Roofclix-product zwart te maken en om schade te berokkenen aan PS. Ten slotte wordt overwogen dat niet is betwist dat de berichten welbewust aan (potentiële) klanten van PS zijn gericht en gebruik is gemaakt van kennis over bijvoorbeeld prijsstellingen van het Roofclix-product die zijn opgedaan tijdens de samenwerking met PS.

 

In reconventie wordt geoordeeld dat gedaagde sub 2 geen aanspraak kan maken op betaling van de koopprijs voor de verkoop van de octrooien, omdat hij pas na de medewerking aan de registratie van de overdracht van de octrooien, welke niet heeft plaatsgevonden, aanspraak op betaling kon maken. De afspraken strekken er namelijk toe te bewerkstelligen dat PS het octrooi zou exploiteren.

 

IEPT20190814, Rb Den Haag, PS v PON

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:9656