Google mag verzoek tot verwijdering bijzondere persoonsgegevens uit zoekresultaten alleen weigeren indien strikt noodzakelijk ter bescherming van recht op vrijheid van informatie internetgebruikers

Print this page 25-09-2019
IEPT20190924, HvJEU, GC v Google

Privacy - Verbod op verwerking bijzondere persoonsgegevens uit de richtlijn bescherming persoonsgegevens is van toepassing op Google: onder voorbehoud van de in deze richtlijn bepaalde uitzonderingen is Google verplicht een verzoek tot verwijdering van links naar webpagina’s die bijzondere persoonsgegevens bevatten in te willigen. Google kan verzoek tot verwijdering bijzondere persoonsgegevens weigeren wanneer de verwerking is gedekt door de uitzondering van artikel 8 lid 2 sub e: gaat om verwerking gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt of noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. Google moet nagaan of de opname van deze link in de resultatenlijst strikt noodzakelijk is ter bescherming van het in artikel 11 van het Handvest verankerde recht op vrijheid van informatie van de internetgebruikers: dit op basis van alle relevante elementen van het geval en gelet op de ernst van de inbreuk op de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest verankerde grondrechten van de betrokkene op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens, om de redenen van algemeen zwaarwegend belang als bedoeld in artikel 8, lid 4, van richtlijn 95/46 en onder eerbiediging van de in deze bepaling bedoelde voorwaarden. Gegevens inzake gerechtelijke procedure tegen of veroordeling van natuurlijk persoon, vormen gegevens inzake “overtredingen” en “strafrechtelijke veroordelingen” in de zin van artikel 8 lid 5 van de richtlijn. Google verplicht tot inwilliging van verzoek tot verwijdering van dergelijke informatie uit zoekresultaten wanneer deze informatie betrekking heeft op een voorgaande fase van de gerechtelijke procedure en niet langer overeenkomt met de actuele situatie voor zover de grondrechten van de betrokkene prevaleren boven rechten van mogelijk geïnteresseerde internetgebruikers.

 

IEPT20190924, HvJEU, GC v Google

 

C-136/17 - ECLI:EU:C:2019:773