Klachten tegen oordeel dat gebruiksvoorwaarden website Ryanair naar Iers recht niet tussen partijen zijn overeengekomen afgewezen

Print this page 01-10-2019
IEPT20190927, HR, Ryanair v PR Aviation
(Met dank aan Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen)

Klachten tegen oordeel dat gebruiksvoorwaarden website Ryanair naar Iers recht niet tussen partijen zijn overeengekomen door louter bezoek aan de website kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

 

OVEREENKOMST

 

Cassatie tegen Hof Den Haag (IEPT20180123) in het langlopende geschil tussen PR Aviation en Ryanair. Zie eerder het arrest van de Hoge Raad (IEPT20160311), het arrest van het Hof van Justitie EU (IEPT20150115), het verwijzingsarrest van de Hoge Raad (IEPT20140117),  het arrest van het hof Den Haag (IEPT20120313) en het vonnis van de rechtbank Utrecht (IEPT20100728). PR Aviation exploiteerde een website waarop consumenten vluchtgegevens van low-cost luchtvaartmaatschappijen konden doorzoeken, prijzen konden vergelijken en tegen betaling van een provisie een vlucht konden boeken. Er werd door middel van “screen scraping” langs geautomatiseerde weg gegevens van onder andere de Ryanair-website opgehaald. Het bestreden arrest ziet op de vraag of de gebruiksvoorwaarden van Ryanair naar Iers recht zijn geaccepteerd door PR Aviation.   

 

Het hof overwoog dat onder Iers contractenrecht voor de totstandkoming van een overeenkomst vier constitutieve elementen vereist zijn: offer, acceptance, consideration en intention to create legal obligations. Naar Iers recht is het volgens het hof de vraag of, objectief gezien, een redelijk persoon denkt dat PR Aviation de (rechtskeuze in de) gebruiksvoorwaarden wilde aanvaarden door gebruik te maken van de website van Ryanair. Het hof oordeelde dat dit niet het geval is, omdat PR Aviation de website langs geautomatiseerde weg bezocht, om gegevens te verzamelen die voor iedereen gratis en vrij toegankelijk waren en juridisch door geen enkel recht werden beschermd. Een redelijk persoon zal niet denken dat PR Aviation, louter door de website te bezoeken en/of de gegevens te verzamelen zich wilde binden aan de gebruiksvoorwaarden die haar verboden om die gegevens te verzamelen en te gebruiken, noch aan de daarin opgenomen rechtskeuze. Hierdoor kan geen acceptance worden aangenomen. Dat PR Aviation wist of moest weten van deze gebruiksvoorwaarden doet hier niet aan af, omdat een redelijk persoon niet zou denken dat PR Aviation de gebruiksvoorwaarden wilde aanvaarden. Voor aanvaarding is volgens het hof meer vereist, namelijk dat de bezoeker van de website expliciet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

 

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, zo oordeelt de Hoge Raad.

 

IEPT20190927, HR, Ryanair v PR Aviation

 

(kopie originele arrest)