Hof bekrachtigt vonnis rechtbank in TomTom vs Tom (de Ridder)

Print this page 14-01-2020
IEPT20191105, Hof Amsterdam, MKB Ondernemers v TomTom

Vonnis rechtbank bekrachtigd: Uit correspondentie blijkt niet dat MKBO heeft laten weten dat het haar om een naamswijziging te doen was, ook blijkt uit correspondentie niet dat TomTom de naamswijziging als zodanig heeft opgevat. Beweerdelijk over het hoofd zien van wijziging in de overeenkomst dient voor rekening en risico MKBO te blijven: in begeleidende e-mail bij finale tekst heeft TomTom zeer expliciet vermeld dat het de definitieve tekst was; lag op de weg van MKBO om tekst integraal te doen bekijken en beoordelen. Taalkundige uitleg overeenkomst: MKBO geen toestemming tot gebruik woord Tom in enig andere vorm en kleur dan in de overeenkomst opgenomen. Aanzienlijke betekenis taalkundige uitleg: aan de precieze bewoordingen van de overeenkomst is veel aandacht besteed. Overeenkomst rechtsgeldig ontbonden door overtreding artikel 1 door MKBO: schending van verbintenis tot niet-doen, correcte nakoming blijvend onmogelijk geworden. Bevoegdheid TomTom tot ontbinding niet beperkt: niet in de overeenkomst is bepaald dat beëindiging van de overeenkomst uitsluitend in het in artikel 6 bedoelde geval (derogatory) kan plaatsvinden. Voldoende aannemelijk dat TomTom schade heeft geleden als gevolg van het gebruik van het teken Tom door MKBO: enkele gebruik van het woord Tom in andere stijl dan vastgelegd in overeenkomst vormt een toerekenbare tekortkoming en komt ere daardoor veroorzaakte vermogensschade voor vergoeding in aanmerking.

 

OVEREENKOMSTEN

 

Rechtbank Amsterdam heeft in eerste aanleg (IEPT20180131 en IEPT20170719) de vorderingen van TomTom tot verklaring voor recht dat TomTom het recht had de overeenkomst te ontbinden en MKBO te voorzien in de kosten toegewezen. Overeengekomen was dat MKBO het Tom logo mocht gebruiken zoals het was vastgelegd in Annex I van de overeenkomst en niet op een andere manier zoals in de domeinnaam of in de apps. MKBO is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en dit is aan haar toe te rekenen. Hiertegen is MKBO in beroep gekomen. Het hof Amsterdam bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

 

Met grief 5 keert MKBO zich tegen het oordeel van de rechtbank dat MKBO  artikel 1 van de Overeenkomst heeft overtreden door het teken Tom ook schriftelijk in een andere stijl te gebruiken in haar handelsnaam, domeinnaam, in hyperlinks en in apps, dat TomTom daarom de overeenkomst mocht ontbinden en dat deze derhalve op 21 september 2016 rechtsgeldig is geëindigd. MKBO legt aan deze grief ten grondslag dat de Overeenkomst naar haar aard als coexistentieovereenkomst dan wel als duurovereenkomst in beginsel niet opzegbaar is, tenzij sprake zou zijn van een gebruik door MKBO van het teken Tom dat kan worden beschouwd als “derogatory to the image and/or reputation of the TomTom brand” (artikel 6) en dat zulk gebruik alleen aan de orde kan zijn als dat in merkenrechtelijke zin gevaar voor verwarring of associatie met de merken van TomTom oplevert dat wel afbreuk doet aan de reputatie van TomTom als merkhouder, hetgeen zich in dit geval niet voordoet.

 

Het hof heeft de gemaakte afspraken gekarakteriseerd als een afbakening voor de toekomst van de aard en de vorm van het door TomTom toegestane gebruik en geconstateerd dat TomTom aan MKBO juist geen toestemming heeft gegeven tot gebruik van het Tom-teken in een andere vorm. Het hof heeft artikel 1 van de overeenkomst uitgelegd dat artikel 1 voor MKBO uitdrukkelijk de verbintenis schiep om zich van zulk ander gebruik te onthouden. Nu MKBO het teken ook op andere wijze heeft gebruikt volgt daaruit dat MKBO is tekortgeschoten in de nakoming van haar bedoelde verbintenis. Deze tekortkoming geeft aan TomTom de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De overeenkomst betreft een verbintenis tot niet-doen, welke schending wat betreft het verleden niet ongedaan kan worden gemaakt, zodat correcte nakoming van die verbintenis in zoverre blijvend onmogelijk was geworden.

Uit de bewoordingen van artikel 6 (TomTom shall have the right to immediately terminate this Agreement in the event that MKB Brandstof engages in conduct that can be reasonably considered as derogatory to the image and/or reputation of the TomTom brand) volgt niet dat tekortkomingen die niet binnen de reikwijdte van artikel 6 vallen geen grond kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst nu daarin niet is bepaald dat beëindiging van de overeenkomst uitsluitend in het in artikel 6 bedoelde geval kan plaatsvinden.

 

Het enkele gebruik van het woord Tom in andere stijl dan vastgelegd in Annex 1 bij de Overeenkomst vormt de toerekenbare tekortkoming en bijgevolg komt iedere daardoor veroorzaakte vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, ook wanneer die zou voortvloeien uit iets anders dan gevaar voor verwarring of associatie in merkenrechtelijke zin.

 

IEPT20191105, Hof Amsterdam, MKB Ondernemers v TomTom

 

ECLI:NL:GHAMS:2019:3974