Wiko maakt inbreuk op octrooi EP 525 voor HSPA-optie binnen UMTS standaard

Print this page 25-02-2020
IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Wiko EP - 525

Conclusies 10, 11 en 14 EP 525 nieuw ten opzichte van algemene vakkennis en Shad en inventief ten opzichte van combinatie daarvan: in zowel Shad als algemene vakkennis ontbreekt inzicht dat vermogensniveaus bevestigingssignalen afhankelijk van hun type afzonderlijk van elkaar kunnen worden gevarieerd om daarmee de foutkansen van desbetreffende signalen te beïnvloeden. Conclusie 10 EP 525 inventief ten opzichte van ED-VO standaard: in ED-VO standaard werden ACK- en NACK-signalen met gelijk vermogen verstuurd, aanpassen vermogens ACK- en NACK-signalen om verbeterde systeemefficiëntie te realiseren lag niet voor de hand, in licht van betwisting Philips niet onderbouwd dat vakman een en ander zonder inventieve arbeid zou kunnen implementeren. Kennisneming van Shad of Shad Derryberry brengt daar geen verandering in: daargelaten dat niet in te zien is dat en waarom vakman Shad zou vinden en raadplegen leert vakman daaruit niet dat vermogensniveaus ACK- en NACK-signalen afzonderlijk van elkaar kunnen worden vastgesteld, in Shad Derryberry net zo min als in Shad sprake van het selecteren van het vermogensniveau van de bevestigingssignalen afhankelijk van het type signaal, vakman zal uit Shad Derryberry niet afleiden dat verschillende vermogens ACK- en NACK-signalen worden toegepast om foutkansen van de desbetreffende signalen te beïnvloeden. Conclusie 10 EP 525 inventief ten opzichte van combinatie TR 25.855 met algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry: combinatie van TR 25.855 met algemene vakkennis openbaart niet afzonderlijke instelling van de vermogens van ACK en NACK-signalen teneinde daarmee de foutkansen van de verschillende signalen ten opzichte van elkaar te beïnvloeden, combinatie van TR 25.855 met Shad of Shad Derryberry openbaart ook niet dat vermogensniveau van ACK- en NACK-signalen afzonderlijk instelbaar is. Conclusies 10, 11 en 14 EP 525 nieuw ten opzichte van Motorola 744: openbaart niet dat vermogen ACK- en NACK-signalen afzonderlijk kunnen worden ingesteld. Conclusies 10, 11 en 14 EP 525 nieuw ten opzichte van Motorola 021: openbaart o.a. niet dat vermogen ACK- en NACK-signalen afzonderlijk kunnen worden ingesteld en helemaal niet met doel om foutkansen te beïnvloeden. Conclusies 10, 11 en 14 EP 525 nieuw ten opzichte van WO 252. Conclusie 10 EP 525 nieuw ten opzichte van US 174: o.a. deelkenmerk uit conclusie 10 dat keuze wordt gemaakt uit set van ten minste twee beschikbare signaaltypes niet geopenbaard. Conclusie 10 EP 525 inventief ten opzichte van US 174: bij gebreke van tweede type bevestigingssignaal wordt niet geleerd en ligt het ook niet voor de hand om voor verschillende signaaltypen verschillende afzonderlijk instelbare vermogensniveaus toe te passen, geen aanleiding of aanwijzing om de ontbrekende maatregelen uit conclusie 10 toe te passen op US 174. Conclusie 10, 11 en 14 EP 525 nieuw ten opzichte van WO 477: in WO 477 geen sprake van overseinen van indicatie door basisstation voor elk signaaltype afzonderlijk. Geen toegevoegde materie: toegevoegde deelkenmerk komt voor de gemiddelde vakman voldoende kenbaar uit oorspronkelijke aanvrage. Wiko maakt inbreuk op EP 525: conclusies 10, 11 en 14 EP 525 geïncorporeerd in HSDPA-protocol dat door Wiko wordt toegepast. Beroep op litispendentieregel (artikel 29 en 30 herschikte EEX-Vo) door Wiko om behandeling Frand-verweer aan te houden tot in Duitse procedure daarover is beslist afgewezen: in Duitse procedure sprake van andere octrooien dan in Nederlandse procedure, dus geen sprake van vereiste samenhang. Geen misbruik van recht door Philips, Frand-verweer (beroep op Huawei / ZTE-arrest (IEPT20150716) faalt: Wiko heeft niet bestreden dat zij zich voorafgaand aan instellen onderhavige procedure geen willing licensee heeft getoond. Geen misbruik van machtspositie door Philips: onvoldoende onderbouwd dat licentievoorstel Philips niet aan Frand-voorwaarden voldoet, onvoldoende onderbouwd dat aanbod Philips discriminatoir is, tegenvoorstel Wiko voldoet niet aan Frand-voorwaarden.

 

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

 

Hoger beroep tegen het vonnis van 10 oktober 2017, waarin de rechtbank Den Haag oordeelde dat octrooi EP 525 voor de HSPA-optie binnen de UMTS standaard niet nieuw en niet inventief is. Het vonnis wordt vernietigd. Zie ook het hoger beroep inzake Philips / Asus (IEPT20191224) over het zelfde octrooi.

 

Het hof beoordeelt allereerst de vele nieuwheids- en inventiviteitsaanvallen van Wiko en oordeelt dat het octrooi nieuw en inventief is. Ook wordt overwogen dat geen sprake is van toegevoegde materie, omdat het toegevoegde deelkenmerk voor de gemiddelde vakman voldoende kenbaar uit de oorspronkelijke aanvrage komt. Vervolgens wordt geoordeeld dat Wiko inbreuk maakt op het octrooi, omdat conclusies 10, 11 en 14 zijn geïncorporeerd in het HSDPA-protocol dat door Wiko wordt toegepast. Het beroep van Wiko op de litispendentieregel uit artikel 29 en 30 herschikte EEX-Vo om de behandeling van het Frand-verweer aan te houden tot in de Duitse procedure daarover is beslist wordt afgewezen. De op verschillende territoirs betrekking hebbende respectieve verbod- en recallvorderingen in de onderscheiden procedures zijn gebaseerd op verschillende nationale octrooirechten (in Nederland de Nederlandse delen van EP 511, EP 659 en EP 525, in de Duitse procedure het Duitse deel van EP 744 dat niet ziet op het HSPA-protocol), waardoor niet wordt voldaan aan de vereiste samenhang.

 

Tenslotte worden de verweren van Wiko dat sprake is van misbruik van recht c.q. machtspositie behandeld. Hierbij wordt onderzocht of aan de eisen van het Huawei / ZTE-arrest (IEPT20150716) is voldaan. Omdat Wiko niet heeft bestreden dat zij zich voorafgaand aan het instellen van de onderhavige procedure geen willing licensee heeft getoond wordt door het hof geoordeeld dat geen sprake is van misbruik van recht. Het verweer van Wiko dat toewijzing van de verbodsvorderingen zou leiden tot misbruik van een machtspositie door Philips wordt eveneens afgewezen. Wiko heeft onvoldoende onderbouwd dat het licentievoorstel van Philips niet aan de Frand-voorwaarden voldoet en onvoldoende onderbouwd dat het aanbod van Philips discriminatoir is. Verder wordt geoordeeld dat het tegenvoorstel van Wiko niet voldoet aan de Frand-voorwaarden.

 

IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Wiko EP - 525

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:3537