Uitgever moet Facebook berichten verwijdering account dat auteursrechtinbreuk maakte terug te draaien

Print this page 23-03-2020
IEPT20200214, Gerecht Curaçao, Uitgeverij Amigoe

Persexceptie artikel 15 Auteursverordening (Av) geldt naast papieren media ook voor digitale media: redelijke toepassing van de wet in huidige omstandigheden vergt dat met ontwikkelingen sinds 1913 rekening moet worden gehouden. Voor voorbehoud uit artikel 15 (3) Av wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten media: gerecht vindt steun hiervoor in Nederlandse regeling uit artikel 15 Aw. Uitzondering artikel 15(4) Av (politieke geschilpunten of nieuwstijdingen) niet van toepassing: niet te betwijfelen dat onderhavige artikel vrucht van creatieve keuzes van de auteur(s) is en daarmee auteursrechtelijk beschermd. Eiser heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht Amigoe door commentaar over te nemen op Facebookpagina: Amigoe mocht daarom klacht na weigering eiser om bericht te verwijderen klacht indienen bij Facebook. Verwijdering account eiser door Facebook gaat te ver: Amigoe moet Facebook berichten dat sluiting van het account eiser onevenredig raakt en dat zij geen bezwaar heeft bij heropening van het account.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiser is journalist die via zijn Facebook-account verslag doet van actuele ontwikkelingen in de Curaçaose samenleving. Amigoe geeft een dagblad uit. Op 13 december 2019 heeft Amigoe in haar krant een commentaar geplaatst, waarin eiser geprezen wordt voor zijn keuze om geen klanten van Girobank herkenbaar in beeld te brengen toen zij in de rij stonden om hun geld op te nemen. Dit vond plaats kort na de afkondiging van Girobank van een moratorium op het opnemen van banktegoeden. Eiser heeft een foto van dit commentaar geplaatst op zijn Facebook-pagina’s, met vermelding van Amigoe als bron. Amigoe heeft eiser verzocht de foto te verwijderen, maar dat heeft eiser geweigerd, waarbij hij iets heeft gezegd in de trant van “your worst nightmare is about to come.” Amigoe heeft bij Facebook een klacht ingediend over de schending van haar auteursrecht door eiser. Facebook heeft het account van eiser vervolgens gesloten. Eiser vordert nu dat Amigoe de klacht bij Facebook moet intrekken.

 

Het gerecht gaat eerst in op uitleg van de persexceptie van artikel 15 Auteursverordening en het voorbehoud uit het derde lid van dat artikel. Deze begrippen moeten zo worden uitgelegd dat ze ook van toepassing zijn op digitale media. Het artikel is auteursrechtelijk beschermd en eiser heeft inbreuk gemaakt op het artikel door het te publiceren op zijn Facebookpagina. Aangezien eiser geweigerd heeft het artikel te verwijderen mocht Amigoe een klacht indienen bij Facebook. Facebook is echter te ver gegaan door het account te verwijderen. Amigoe moet Facebook daarom berichten dat de sluiting van het account eiser onevenredig raakt en dat zij geen bezwaar heeft bij heropening van het account. Dat dit negatieve gevolgen heeft voor Amigoe, omdat zij dan in de toekomst niet meer serieus wordt genomen door Facebook heeft zij onvoldoende geconcretiseerd.

 

IEPT20200214, Gerecht Curaçao, Uitgeverij Amigoe

 

ECLI:NL:OGEAC:2020:26