Geschil over Uniemerken voor thee gedeeltelijk geschorst in afwachting van procedures bij het EUIPO

Print this page 19-05-2020
IEPT20200506, Rb Den Haag, Multi Access v Oriental Europe

Procedure ex artikel 132 lid 1 UMVo geschorst ten aanzien van de Uniemerken waarover procedures lopen bij het EUIPO, totdat daarin definitief uitspraak is gedaan: geen bijzondere reden die voortzetting van de procedure rechtvaardigt. Procedure niet geschorst ten aanzien van de overige Uniemerken, ook al stemmen deze sterk overeen met de merken waarover wel procedures lopen:  sprake van een zekere samenhang niet voldoende voor het aannemen van een risico op onverenigbare beslissingen nu de procedures bij het EUIPO zien op depot te kwader trouw en niet is gesteld dat deze rechtsgrond speelt in de onderhavige procedure.

 

PROCESRECHT

 

Schorsingsincident in een procedure over een groot aantal Uniemerken voor thee. De procedure wordt ex artikel 132 lid 1 UMVo geschorst voor wat betreft van de Uniemerken waarover procedures lopen bij het EUIPO, totdat daarin definitief uitspraak is gedaan. Er is volgens de rechtbank geen bijzondere reden die voortzetting van de procedure rechtvaardigt.

 

De procedure wordt niet geschorst ten aanzien van de Uniemerken waarover geen procedures bij het EUIPO lopen, ook al stemmen deze sterk overeen met de merken waarover wel procedures lopen. Sprake van een zekere samenhang is naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende voor het aannemen van een risico op onverenigbare beslissingen. Hierbij speelt mee dat de procedures bij het EUIPO zien op een depot te kwader trouw, terwijl niet is gesteld dat dit in de onderhavige inbreukprocedure een rol speelt.

 

IEPT20200506, Rb Den Haag, Multi Access v Oriental Europe

 

ECLI:NL:RBDHA:2020:4236