Organisatie van collectief beheer muziekwerken is belastingplichtige in de zin van BTW-richtlijn

10-03-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210121, HvJEU, UCMR-ADA v Asociatia Culturala Suflet de Roman

Houder van auteursrechten op muziekwerken verricht een dienst onder bezwarende titel in de zin van de btw-richtlijn: er is sprake van een rechtsbetrekking waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en royalty’s vormen daadwerkelijke tegenprestatie voor de dienst. Organisatie voor collectief beheer is belastingplichtige in de zin van artikel 28 van de btw-richtlijn: in onderhavig geval is collectief beheer verplicht, kunnen exclusieve vermogensrechten niet worden overgedragen aan de organisatie, is de organisatie verplicht om niet-exclusieve licenties te verlenen en zal de verleende toestemming bedragen omvatten die de organisatie op eigen naam maar voor rekening van de auteursrechthebbenden ontvangt.

 

AUTEURSRECHT

 

UCMR-ADA is de enige aangewezen organisatie in Roemenië voor collectief beheer van de aan het auteursrecht op muziekwerken verbonden vermogensrechten. Asociata culturala “Suflet de Român” is een culturele vereniging. De vereniging had slechts een deel van de door UCMR-ADA gevorderde royalty’s met betrekking tot een op 16 november 2021 georganiseerde voorstelling betaald, waardoor de UCMR-ADA zich tot de rechter wendde. In hoger beroep heeft de rechter geoordeeld dat de inning van de royalty’s door UCMR‑ADA niet aan btw was onderworpen.

 

De verwijzende rechter wenst te vernemen of de handeling waarbij de houders van auteursrechten op muziekwerken de organisatoren van een optreden toestemming geven voor het gebruik van die werken kan worden aangemerkt als een “dienst verricht onder bezwarende titel” in de zin van de btw-richtlijn, en zo ja, of een organisatie voor collectief beheer, door van de gebruikers royalty’s te innen, handelt als een belastingplichtige in de zin van artikel 28 van de btw-richtlijn.

 

Het hof overweegt met betrekking tot de eerste vraag dat er een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld doordat de houder van auteursrechten op een muziekwerk een gebruiker toestemming geeft om gebruik te maken van dat werk. Daarnaast vormen de door de gebruiker betaalde royalty’s een daadwerkelijke tegenprestatie voor de verrichte dienst. Hieruit vloeit voort dat de houder van auteursrechten op muziekwerken een dienst onder bezwarende titel verricht.

 

Met betrekking tot de tweede vraag is het hof van oordeel dat de organisatie voor collectief beheer handelt als een belastingplichtige in de zin van artikel 28 van de btw-richtlijn. De belastingplichtige organisatie voor collectief beheer is daarmee verplicht om naar de eindverbruiker een factuur op eigen naam te sturen waaruit de inning blijkt van de verschuldigde royalty’s, vermeerderd met btw.

 

IEPT20210121, HvJEU, UCMR-ADA v Asociatia Culturala Suflet de Roman

 

C-501/19 - ECLI:EU:C:2021:50