Door middel van framing opnemen van werk op website is mededeling aan publiek wanneer er maatregelen tegen framing zijn getroffen

17-03-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210309, HvJEU, VG Bild-Kunst v SPK

Het opnemen, door middel van framing, van een met toestemming van de rechthebbende op een vrij toegankelijke website beschikbaar werk op de website van een derde is ‘mededeling aan het publiek’ indien daarbij de getroffen of geïnitieerde voorzieningen tegen framing worden omzeild: het toestaan van een dergelijke opneming zou indruisen tegen het exclusieve en onuitputtelijke recht van de auteursrechthouder om op grond van artikel 3, leden 1 en 3, van de Auteursrechtrichtlijn elke mededeling van zijn werken aan het publiek toe te staan of te verbieden.

AUTEURSRECHT


VG Bild-Kunst is een organisatie voor het collectieve beheer van auteursrechten op het gebied van beeldende kunsten in Duitsland en de Stiftung Preußischer Kulturbesitz (“SPK”) is een Duitse stichting voor cultureel erfgoed. De SPK is beheerder van de Deutsche Digitale Bibliothek (“DDB”), een digitale bibliotheek voor kennis en cultuur. Bild-Kunst stelt voor de sluiting met SPK van een licentieovereenkomst voor het gebruik van haar catalogus van werken in de vorm van thumbnails als voorwaarde dat de licentienemer zich ertoe verbindt om bij het gebruik van de bedoelde werken doeltreffende technische voorzieningen te treffen tegen het framen door derden van de thumbnails van de op de website van de DDB weergegeven werken en beschermde materialen.


De verwijzende rechter heeft het Hof de volgende prejudiciële vraag voorgelegd: “Vormt het opnemen, door middel van framing, van een met toestemming van de rechthebbende op een vrij toegankelijke website beschikbaar werk op de website van een derde een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 indien daarbij door de rechthebbende getroffen of geïnitieerde voorzieningen tegen framing worden omzeild?


Het Hof overweegt dat het in het hoofdgeding gaat om een situatie waarin de houder van het auteursrecht de verlening van een licentie afhankelijk wil stellen van het nemen van beperkende maatregelen tegen framing, zodat de toegang tot zijn werken vanaf andere websites dan die van zijn licentiehouders beperkt wordt. Wanneer beschermde werken die vrij en met toestemming van de auteursrechthouder beschikbaar zijn op bepaalde websites door een derde worden opgenomen op een website door middel van de techniek van framing, terwijl die houder technische voorzieningen heeft getroffen of opgelegd tegen framing, moet deze terbeschikkingstelling worden aangemerkt als een “beschikbaarstelling van dat werk aan een nieuw publiek”. Het Hof overweegt daartoe dat de houder van een auteursrecht niet geacht kan worden te hebben ingestemd met elke handeling bestaande in de mededeling van zijn beschermde werken aan het publiek door een derde en ten behoeve van alle internetgebruikers indien hij beperkende maatregelen tegen de framing van zijn werken heeft getroffen. 

 

IEPT20210309, HvJEU, VG Bild-Kunst v SPK


C-392/19 - ECLI:EU:C:2021:181