Artiestenovereenkomst met Centertainment is rechtsgeldig ontbonden door Epica

12-03-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210309, Rb Amsterdam, Epica
(Met dank aan Maarten Leopold, Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten)

Artiestenovereenkomst met Centertainment is rechtsgeldig ontbonden door Epica c.s. nu Centertainment tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen, onder meer door het opzetten van een schijnconstructie met een ‘Engelse licentienemer’: Centertainment heeft Epica c.s. geen deugdelijke halfjaarlijkse statements verstrekt, Centertainment heeft nooit enig bedrag voor de online exploitatie aan Epica betaald, onder meer doordat gelden werden geïncasseerd door Engels zusterbedrijf van Centertainment welke in strijd met de goede trouw tussen contractspartijen aanspraak maakt op een licentievergoeding van 50% van de geïncasseerde gelden, Centertainment brengt ten onrechte extra kostenposten in mindering op de royaltyvergoeding, Centertainment is tekortgeschoten in haar inspanningsverplichting van voortdurende exploitatie en maximalisatie van rendement. Centertainment moet meewerken aan het terug overdragen van de naburige rechten aan de VOF en nu Centertainment de naburige rechten van de fonogrammenproducent behoudt moet zij gedogen dat Epica de albums exploiteert via Tunecore: ontbinding van de overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de naburige rechten van rechtswege terugvallen op Epica, dat de naburige rechten van de fonogrammenproduct bij Certainment blijven berusten leidt tot een patstelling, onvoldoende aannemelijk dat bodemrechter zal beslissen dat er grond in om Centertainment te veroordelen tot overdracht van haar intellectuele eigendom maar een beroep van Centertainment op haar verbodsrecht zou resulteren in misbruik van recht.

 

NABURIGE RECHTEN 

 

Kort geding. Epica is een in 2002 opgerichte band. De bandleden zijn de vennoten van de VOF Epica. In 2002 hebben de toenmalige bandleden een artiestenovereenkomst gesloten met de platenmaatschappij Double Dutch B.V. waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de overdracht van alle rechten aan Double Dutch, de te betalen royaltyvergoeding en de daarmee door Double Dutch te verrekenen kosten. Double Dutch is in 2006 failliet gegaan. [V], oud bestuurder van Double Dutch, heeft toen Centertainment opgericht. In 2020 is deze eenmanszaak omgezet in een B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Centertainment is Paradise Now Holding, waarvan [V] bestuurder en enig aandeelhouder is. [V] heeft tevens de Engelse vennootschap Paradise Now Ltd opgericht, waarvan [V] bestuurder is. De manager van Epica heeft Centertainment meermaals aangeschreven over het uitblijven van betaling van vergoedingen. Ook heeft Centertainment de halfjaarlijkse statements die Centertainment aan Epica c.s. dient te overleggen niet verstrekt. De advocaat van Epica c.s. heeft in oktober 2020 de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden. Centertainment betwist de rechtsgeldigheid van die ontbinding. Epica vordert onder meer dat Centertainment de exploitatie van de albums van Epica c.s. staakt en actief meewerkt aan de overdracht en levering aan haar van alle rechten met betrekking tot de fysieke masters en haar registraties als fonogrammenproducent op de opnamen van eisers bij naburig rechten-organisaties door laat halen. 

 

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De artiestenovereenkomst is na de faillering van Double Dutch op dezelfde voorwaarden voortgezet nu Centertainment zich als een contractspartij van de VOF is gaan gedragen. 

 

Centertainment is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de artiestenovereenkomst. Centertainment heeft Epica c.s. geen halfjaarlijkse deugdelijke statements verstrekt, ondanks meerdere herinneringen van (de manager van) Epica c.s.. Daarbij heeft Centertainment Epica nooit enig bedrag voor de online exploitatie via Tunecore betaald. Dit heeft onder meer te maken met de omstandigheid dat de door Tunecore uitgekeerde bedragen worden geïncasseerd door Paradise Now Ltd, het zusterbedrijf van Centertainment. Paradise Now Ltd heeft een licentie gekregen van Centertainment, op grond waarvan zij aanspraak maakt op een licentievergoeding van 50%. Als gevolg van die constructie wordt de bruto royaltyvergoeding van Epica c.s. ten onrechte gehalveerd, nog voordat Centertainment daarop verrekenbare kosten in mindering brengt. Centertainment betaalt in de tweede plaats geen royaltyvergoeding omdat zij deze onterecht volledig verrekent met verschillende kostenposten. Een aantal daarvan komen echter op grond van de overeenkomst niet voor verrekening in aanmerking. 

 

Daarnaast is Centertainment tekortgeschoten in haar inspanningsverplichting van voortdurende exploitaite en maximalisatie van rendement. Centertainment stelt dat zij problemen ondervindt bij de online exploitatie. Het oplossen van dergelijke problemen behoort echter bij uitstek te worden gerekend tot de risicosfeer van de exploitant. Epica heeft Centertainment een redelijke termijn gegeven om haar een volledige opgave te sturen van alle online exploitatie en van alle inkomsten en kosten en om haar royalty's te betalen van 40% van alle netto-inkomsten. Centertainment heeft dat niet gedaan. 

 

Deze tekortkomingen rechtvaardigen naar het oordeel van de voorzieningenrechter de buitengerechtelijke ontbinding van de artiestenovereenkomst. 

 

Ten aanzien van de gevolgen van de ontbinding wordt het volgende overwogen. De ontbinding heeft niet tot gevolg dt de naburige rechten die de uitvoerende kunstenaars hebben overgedragen, van rechtswege terugvallen op Epica c.s.. Centertainment wordt dan ook veroordeeld om mee te werken aan het terug overdragen van de naburige rechten aan de VOF. Centertainment behoudt echter het naburige recht van de fonogrammenproducent. Dit leidt tot een patstelling, nu beide partijen een verbodsrecht hebben voor het online ter beschikking stellen aan het publiek van de opnamen. Geen van beide partijen kan de albums dan online exploiteren zonder toestemmign van de ander. Er bestaan dan een risico dat de albums van de markt zullen verdwijnen. Dit is niet in beider belang. Voorshands is volgens de voorzieningenrechter niet voldoende aannemelijk dat een bodemrechter zal beslissen dat er grond is om Centertainment te veroordelen tot overdracht van haar intellectuele eigendom. Een beroep van Centertainment op haar verbodsrecht zou onder deze omstandigheden echter kwalificeren als misbruik van recht. Tot er een oplossing gevonden is, moet Centertainment om die reden meewerken de exploitatie van de albums via Tunecore. Zij moet gedogen dat haar rechten worden gebruikt, maar behoudt nog wel recht op 60% van de ontvangen gelden. 

 

IEPT20210309, Rb Amsterdam, Epica

 

ECLI:NL:RBAMS:2021:1041