SKAMGS mocht haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst met BosBros opschorten

16-04-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210413, Rb Amsterdam, SKAMGS v BosBros
(Met dank aan Rik Balk, Balk Legal)

SKAMGS mocht haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst met BosBros opschorten nu BosBros de overeenkomst gedeeltelijk (niet behoorlijk) nakomt en in strijd heeft gehandeld met aard en strekking van de licentieovereenkomst, BosBros mag verfilming “Pluk van de Petteflet” niet verder exploiteren: BosBros heeft SKAMGS in het ongewisse gelaten met betrekking tot de ITA-constructie, verhindert middels die constructie (deels) het inlopen door SKAMGS op het aan SKAMGS uitbetaalde voorschot en aannemelijk dat uit deze gedragingen voor SKAMGS financiële benadeling is gevolgd of kan volgen.

 

IE-VERBINTENISSENRECHT

 

Kort geding. SKAMGS beheert de auteursrechten op de verfilmingen van de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt. De erven van Annie M.G. Schmidt en Querido's Uitgeverij B.V. zijn de auteursrechthebbenden. BosBros produceert films. Aan BosBros is een exclusieve licentie verleend om het boek 'Pluk van de Petteflet' te verfilmen. Uit hoofde van de licentieovereenkomst heeft SKAMGS recht een licentievergoeding en een vergoeding uit hoofde van de opbrengsten van distributie. BosBros heeft aan SKAMGS een voorschot betaald op het aandeel van SKAMGS in de producentenwinst. Dit voorschot dient te worden verrekend met de royalty's van SKAMGS uit hoofde van de overeenkomst. Op 21 september 2011 heeft BosBros met betrekking tot haar catalogus van speelfilms een 'Overeenkomst exploitatie digitale rechten’, met het verlenen van een exclusieve licentie voor 15 jaar met het recht van sublicentie, gesloten met In The Air B.V. (ITA). Met ITA is afgesproken dat aan BosBros een royaltyvergoeding van 25% toekomt. Bij aangetekende brief van 12 december 2019 heeft SKAMGS BosBros onder meer medegedeeld dat een zwaarwegende grond aanwezig is voor opzegging van de licentieovereenkomst. Volgens de brief wordt SKAMGS op onaanvaardbare wijze door BosBros benadeeld omdat exploitatie van de film is overgeheveld naar ITA, zonder dat SKAMGS hiervan in kennis is gesteld. Het royaltypercentage van 75% (in plaats van 25%) is niet gerechtvaardigd en niet markconform, stelt SKAMGS. Door de ITA-constructie verhindert BosBros dat SKAMGS inloopt op het betaalde voorschot. SKAMGS vordert in kort geding dat BosBros de inbreuk op de auteursrechten dient te staken. Zij stelt daartoe dat zij bevoegd is de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. BosBros voert verweer en stelt onder meer dat de ITA-constructie SKAMGS niet benadeelt.

 

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Het is aannemelijk dat BosBros, door het opzetten van de ITA-constructie, verhindert dat SKAMGS inloopt op het door BosBros betaalde voorschot. SKAMGS deelt nu slechts mee in het 25%-aandeel van BosBros, in plaats van een 75%-aandeel zoals voorheen. Dit wordt niet gerechtvaardigd door de kosten die ITA heeft moeten maken voor exploitatie van de film. Het is voldoende aannemelijk dat hierdoor sprake is van benadeling van SKAMGS. Daarbij heeft BosBros SKAMGS niet in kennis gesteld van de overeenkomst met ITA. Zij handelt daarmee in strijd met de aard en strekking van de licentieovereenkomst. Deze tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst rechtvaardigt opschorting door SKAMGS. BosBros dient dan ook iedere inbreuk op het auteursrecht op de film te staken, zij kan zich niet meer beroepen op de licentie. 

 

IEPT20210413, Rb Amsterdam, SKAMGS v BosBros

 

(Kopie origineel vonnis)