Bayer is milestonevergoeding van € 511.291,88 verschuldigd aan curator LEADD B.V.

04-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210420, Hof Den Haag, Curator v Bayer
(Met dank aan Anne Marie Verschuur & Jeroen Boelens, NautaDutilh)

Elk onderzoek en iedere ontwikkeling die mogelijk is gemaakt door de identificatie van Targets met behulp van Apoptin kan aanleiding geven tot (milestone)vergoedingen: in de beperkte benadering van Schering/Bayer zou de betekenis van het vergoedingsmechanisme van artikel 20 LRDA te zeer aan belang inboeten. Opzegging van de LRDA door Schering in 2010 maakt dat geen nieuwe betalingsverplichtingen meer ontstaan na beëindiging: uitgangspunt wordt bevestigd door verschillende artikelen in de overeenkomst en betalingsverplichtingen zijn niet opgenomen onder het kopje ‘surviving rights’, curator kan niet worden gevolgd in de stelling dat de overdracht van alle rechten en resultaten aan Leadd bij tussentijdse opzegging als voorwaarde voor opzegging moet worden beschouwd. Vordering curator LEADD B.V. tot betaling van ‘irregular milestones’ en royalty-vergoedingen wordt toegewezen ten bedrage van € 511,291,88 op grond van artikel 20 LRDA, restant van de vorderingen afgewezen wegens (voornamelijk) verjaring: Development Plan uit 1999 ontbeert concrete datum die kan dienen voor het vaststellen van het bereiken van een milestone en vordering is tevens verjaard,  onderzoek naar systemische en niet locale gentherapie gestaakt op wetenschappelijke gronden waardoor geen irregular milestones verschuldigd zijn uit hoofde van het Development Plan uit 2003, geen (milestone)vergoeding verschuldigd voor Target AAP4, milestonevergoeding van € 511.291,88 verschuldigd voor Target Compound ZK 304 709, andere vorderingen verjaard. Vordering tot schadevergoeding te betalen door Bayer niet toegewezen: niet aannemelijk dat faillissement LEADD B.V. is veroorzaakt door niet voldoen van de milestonevergoeding voor ZK 304 709 door Bayer.

 

OVEREENKOMSTEN

 

Hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 17 oktober 2018 (IEPT20181017). In eerste aanleg heeft de curator van LEADD B.V. een bedrag van € 8.374.682,34 gevorderd welke verschuldigd zou zijn op grond van de Disclosure Agreement tussen Leadd en Schering (later overgenomen door Bayer), op grond waarvan Leadd haar Apoptin technologie openbaar heeft gemaakt aan Schering. Door de rechtbank werd geoordeeld dat de curator geen recht heeft op “Milestones” (vergoedingen) ten aanzien van Apoptin Product, aangezien op wetenschappelijke gronden is geconcludeerd dat de ontwikkeling van Apoptin Product(s) geen kans van slagen had en dit een uitzondering is in de overeenkomst, waardoor geen Milestones verschuldigd zijn. De vorderingen zijn door de rechtbank dan ook afgewezen.


In hoger beroep komt de curator tegen dit oordeel op. Het hof oordeelt als volgt. Verschillende vorderingen zijn verjaard, nu de stuitingsverklaringen van de curator onvoldoende concreet zijn. Het hof oordeelt dat de vorderingen uit hoofde van artikel 19.4 LRDA die niet verjaard zijn, geen aanleiding geven tot de betaling van irregular milestones door Schering/Bayer. Dit is onder meer het geval doordat het Development Plan uit 1999 geen concrete data bevat op grond waarvan een driejaarstermijn voor het bereiken van een milestone kan worden vastgesteld. Uit hoofde van het Development Plan 2003 is ook geen vergoeding verschuldigd nu het onderzoek is gestaakt op wetenschappelijke gronden. Het hof wijst enkel de vordering van € 511.291,88 ten aanzien van Target Compound ZK 304 709 toe. De vordering tot de betaling van schadevergoeding door Bayer wordt afgewezen, nu niet aannemelijk is dat het faillissement van LEADD B.V. is veroorzaakt door het uitblijven van de betaling van de verschuldigde milestonevergoeding. 
 

De IEPT-versie volgt. 

 

Kopie origineel vonnis volgt.