IE-rechten D-Reizen moeten ten behoeve van doorstart vrij van pandrecht worden overgedragen aan Prijsvrij

12-07-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210528, Rb Noord-Holland, Curator v Selten

Selten dient medewerking te verlenen aan de overdracht van de IE-rechten van D-Reizen vrij van pandrecht aan Prijsvrij ten behoeve van doorstart: afstand van pandrechten is noodzakelijk met het oog op realiseren doorstart, curatoren willen rechtsgeldigheid pandrecht nog nader onderzoeken, waardering rechten door curatoren op € 500.000,00 niet overtuigend weersproken, belangen aan de zijde van curatoren groot nu doorstart leidt tot behoud van winkels en arbeidsplaatsen, ondernemingsraad en commissie van schuldeisers staan positief tegenover doorstart en rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend.

 

IE-GOEDERENRECHT

 

Kort geding. In het faillissement van D-Reizen zijn de curatoren een doorstart overeengekomen met Prijsvrij. Onderdeel van de doorstart is de overdracht van de IE-rechten van D-Reizen aan Prijsvrij voor een bedrag van € 500.000,00. Aan de doorstart is de voorwaarde verbonden dat de IE-rechten vrij van pandrechten of andere bezwaringen overgaan. Selten stelt een pandrecht te hebben op de IE-rechten en weigert mee te werken aan de overdracht vrij van pandrecht aan Prijsvrij. De curatoren stellen dat Selten misbruik maakt van haar pandrecht en vorderen medewerking aan de overdracht van de IE-rechten vrij van pandrecht.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de belangen van de stakeholders in het faillissement van D-Reizen bij de doorstart zwaarder wegen dan het verhaalsbelang van Selten. Daarvoor is onder meer redengevend dat de curatoren de rechtsgeldigheid van het pandrecht nog onderzoeken. De waardering van de IE-rechten door de curatoren op een bedrag van € 500.000,00 is door Selten niet overtuigend weersproken. Daarbij zijn de belangen aan de zijde van de curatoren groot nu de doorstart leidt tot het behoud van winkels en arbeidsplaatsen. De doorstart is goedgekeurd door de rechter-commissaris en ook de ondernemingsraad en commissie van schuldeisers staan positief tegenover de doorstart. Voor het realiseren van de doorstart is afstand van de pandrechten noodzakelijk. Selten dient hier dan ook medewerking aan te verlenen. 

 

IEPT20210528, Rb Noord-Holland, Curator v Selten

 

ECLI:NL:RBNHO:2021:4344